Математичні процесори. Програмно-методичний комплекс GRAN та його використання
Мета уроку:
Актуалізація знань
Актуалізація знань
Актуалізація знань
Установіть відповідність між групами педагогічних програмних засобів та їхніми описами.
Математичні процесори
Приклади математичних процесорів
Програмно-методичний комплекс GRAN
Програмно-методичний комплекс GRAN
Виконання обчислень у GRAN1
Умовні позначення арифметичних операцій і функцій
Виконайте обчислення виразів, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1:
Завдання додому:

Математичні процесори. Програмно-методичний комплекс GRAN та його використання

1. Математичні процесори. Програмно-методичний комплекс GRAN та його використання

МАТЕМАТИЧНІ ПРОЦЕСОРИ.
ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНИЙ
КОМПЛЕКС GRAN ТА ЙОГО
ВИКОРИСТАННЯ

2. Мета уроку:

визначити призначення й можливості
математичних процесорів,
ознайомитись з переліком програмних
засобів навчання математики;
навчитися використовувати ПЗ для
здобування необхідних даних.

3. Актуалізація знань

Як розшифрувати ППЗ, для чого вони
призначені?
педагогічний програмний засоби

4. Актуалізація знань

На які групи можна поділити
педагогічні програмні засоби?
електронні посібники, електронні
(віртуальні) практикуми, електронні
засоби контролю навчальних
досягнень учнів, мультимедійні
засоби ілюстративного і довідкового
призначення

5. Актуалізація знань

Основні складові ППЗ:
меню програми
гіпертекстова система навігації
пошукова система
довідка

6. Установіть відповідність між групами педагогічних програмних засобів та їхніми описами.

7. Математичні процесори

обчислення значень числових виразів;
побудова графіків функцій, заданих різними способами;
трасування графіків (побудова таблиці значень функції на основі
побудованого графіка);
знаходження координат точок перетину графіків двох функцій
на заданому проміжку;
знаходження нулів і екстремумів функції на заданому проміжку;
наближене знаходження розв’язків рівнянь та їхніх систем;
графічне розв’язування нерівностей та їхніх систем;
обчислення площ та об’ємів геометричних фігурта ін.

8. Приклади математичних процесорів

GRAN
DG – Динамічна геометрія
Microsoft Mathematics
MathCad
EUREKA
MathLab
Advanced Grapher

9. Програмно-методичний комплекс GRAN

Програмно-методичний комплекс
GRAN (заснований під
керівництвом відомого
українського вченого Мирослава
Івановича Жалдака) забезпечує
підтримку вивчення математики
(планіметрії, стереометрії,
тригонометрії, алгебри і початків
аналізу, початків теорії
ймовірностей і математичної
статистики), а також окремих
розділів фізики в школі (7–11
класи).

10. Програмно-методичний комплекс GRAN

11. Виконання обчислень у GRAN1

Калькулятор
(Операції →
Калькулятор)
Інше →
Калькулятор

12. Умовні позначення арифметичних операцій і функцій

13. Виконайте обчислення виразів, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1:

3^2 - 4*ABS(3)+3
(-3)^2 - 4*ABS(-3)+3

14.

1/((-2)^2-3)
1/(0^2-3)
1/(15^2-3)

15.

(-8+SQRT(8^2-4*2*3))/(2*2)
(-8-SQRT(8^2-4*2*3))/(2*2)

16. Завдання додому:

Опрацювати §1.2 (ст.10 – ст.14)
Ст. 18 (№2,3)
English     Русский Правила