35.65K
Категория: СоциологияСоциология

Етика. Система норм моральної поведінки людини або групи л юдей

1.

Автор Презинтації
Марія Дмитришин

2.

• Етика - філософська наука, об'єктом вивчення, якої, є мор
аль, а центральною проблемою - добро і зло. Розрізняють
такі види етики: гуманістична: орієнтована на людину, її ж
иття, свободу; авторитарна: орієнтована на що-небудь зов
нішнє по відношенню до людини, ідею, наприклад. Етика
з'ясовує місце моралі в системі інших суспільних відносин
, аналізує її природу і внутрішню структуру, вивчає походж
ення і історичний розвиток моральності, теоретично обгр
унтовує ту чи іншу її систему. Етика - філософська наука, о
б'єктом вивчення, якої, є мораль, а центральною проблем
ою - добро і зло. Розрізняють такі види етики: гуманістичн
а: орієнтована на людину, її життя, свободу; авторитарна:
орієнтована на що-небудь зовнішнє по відношенню до лю
дини, ідею, наприклад. Етика з'ясовує місце моралі в сист
емі інших суспільних відносин, аналізує її природу і внутрі
шню структуру, вивчає походження і історичний розвиток
моральності, теоретично обгрунтовує ту чи іншу її систему
.

3.

Етика - це система норм моральн
ої поведінки людини або групи л
юдей.
• ЕТИКА, етики, мн. немає, · дружин. (Від · грец. Et
hos - звичай). 1. Філософське вчення про мораль
ність, про правила поведінки людини 2. Норми п
оведінки, мораль, сукупність моральних правил
серед членів якого-небудь суспільства, який-неб
удь суспільної групи, професії. З тлумачного слов
ника

4.

Добра воля Ласкаво як намір може здійснюват
ися тільки вільною волею Справжнє добро пов
инно бути безкорисливим.
• Природа добра Добро і зла - протилежні поняття
і, таким чином, заперечують одна одну. У європе
йській традиції добро зазвичай асоціюють зі світ
лом, світлим, білим. Зло - з темрявою, темним, ч
орним. Згідно догматам деяких релігій добро зі з
лом розглядаються як автономні сили, провідні о
двічну боротьбу за право панувати в світі. Подібн
а система поглядів в теології називається дуалізм
ом.

5.

У кожного своє добро і зло
• Філософ Бенедикт Спіноза говорив, що відмінніс
ть між добром і злом є лише одним з особистих
схильностей: "Кожна людина, відповідно до вищ
ому закону природи, сам судить, що є добро, а щ
о зло, знаходячи переваги того чи іншого і зістав
ляючи їх зі своїм темпераментом ...
English     Русский Правила