СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ. ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ.
Світовий ринок товарів і послуг
ФОРМИ ТОРГІВЛІ
ЦЕНТРИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
МІЖНАРОДНІ ТОВАРНІ БІРЖІ
ТОВАРНІ АУКЦІОНИ
ЯРМАРКИ
ВИСТАВКИ
ТОРГОВІ БУДИНКИ
ОСНОВНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ БАЛАНС
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ ОБІГ
ВПЛИВ ДЕРЖАВИ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ співробітництво
НАДАННЯ ПОСЛУГ
НАДАННЯ ПОСЛУГ
ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ
ОБМІН ПОСЛУГАМИ В УКРАЇНІ
СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ - СОТ
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
3.68M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Світовий ринок товарів і послуг. Торгівля в Україні

1. СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ. ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ.

2. Світовий ринок товарів і послуг

– це сфера торгових відносин
між різними країнами,
поєднаних між собою
всесвітніми господарськими
зв’язками на підставі
міжнародного поділу праці,
спеціалізації, кооперування,
інтеграції виробництва і
збуту товарів і послуг

3.

Зовнішні економічні зв'язки взаємообмін із країнами світу
продуктами матеріального виробництва,
послугами, інформацією на основі
міжнародного поділу праці.

4. ФОРМИ ТОРГІВЛІ

ВНУТРІШНЯ
• ОПТОВА (ГУРТОВА)
Продаж товарів партіями та у
великих обсягах для подальшого
перероблення чи виготовлення
інших товарів, перепродажу.
• РОЗДРІБНА
Продаж товарів кінцевим
споживачам для особистого
некомерційного використання.
Стаціонарна торгівля
Інтернет – торгівля
Комісійна торгівля
Розносна торгівля
ЗОВНІШНЯ
• ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНА
Перетин товарами кордону між
країнами, при цьому товар, що
ввозиться - це…, країна покупець це…, країна – продавець - це…, у цій
країні товар,що продають,- це...
• ТРАНЗИТНА
Залучення до торгової операції
третьої сторони, яка не є ані
покупцем, ані продавцем, ця
країна-це…, а товар, що проходить
цією країною до країни – покупця, це…

5. ЦЕНТРИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

1. МІЖНАРОДНІ ТОВАРНІ БІРЖІ;
2. ТОВАРНІ АУКЦІОНИ;
3. ЯРМАРКИ;
4. ВИСТАВКИ;
5. ТОРГОВІ БУДИНКИ.
Значним за обсягами залишається “чорний ринок”.
Які товари є найпопулярнішими в цьому сегменті?

6. МІЖНАРОДНІ ТОВАРНІ БІРЖІ

7. ТОВАРНІ АУКЦІОНИ

8. ЯРМАРКИ

9. ВИСТАВКИ

10. ТОРГОВІ БУДИНКИ

11. ОСНОВНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

ОСНОВНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ
ВІДНОСИНИ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
НАДАННЯ ПОСЛУГ
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

12.

МІЖНАРОДНА ТОГІВЛЯ
це торгівля, що передбачає
переміщення сировини,товарів
та послуг за межі державних
кордонів. Її можна трактувати як
відносини країн з метою
вивезення (експорту) та ввезення
(імпорту) сировини, товарів і
послуг. Панівні позиції у світовій
торгівлі займають розвинуті
країни світу, на які припадає 3/4
обсягу імпорту та експорту.

13.

Лідером в міжнародній торгівлі є Європа,
на яку припадає половина світового
товарообороту.
Друге місце посідає Азія, зокрема АзіатськоТихоокеанський регіон на чолі з Японією.
Північна Америка посідає третє місце.
Найбільшими експортерами світу є Китай,
США, Німеччина, Японія, Франція, Італія,
Велика Британія, Канада, Нідерланди,
Бельгія.

14.

15. ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

ОБСЯГИ (в одиницях вимірювання товарів, номінальних та
співставних цінах, на душу населення) імпорту, експорту,
зовнішньоторгового обігу ( сума імпорту та експорту);
СТРУКТУРА ІМПОРТУ, ЕКСПОРТУ ( частка окремих товарів);
ІНДЕКСИ ( у відсотках до попереднього року) імпорту, експорту,
зовнішньоторгового обігу;
САЛЬДО ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ( різниця між експортом та імпортом)
та інші показники.

16.

Товарообіг – рух товарів зі сфери
виробництва до сфери споживання.
Експорт – вивезення
товарів або капіталів
за кордон.
Імпорт – ввезення
товарів або капіталів
з-за кордону.

17. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ БАЛАНС

• Це співвідношення вартості
товарів, експортованих та
імпортованих за один і той же
період часу.
• Сальдо зовнішньоторговельного
балансу - це різниця між вартістю
всього експорту та імпорту.
• Якщо експорт більше імпорту сальдо позитивне, якщо менше негативне.

18. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ ОБІГ

Він відображає ступінь участі країни в міжнародному
розподілі праці. Її обсяг звичайно визначається зовнішньоторговельним оборотом, тобто сумою експорту та імпорту
країни у
вартісній
формі.

19. ВПЛИВ ДЕРЖАВИ

• Імпортні операції зазвичай регулюються на рівні
держави безпосередньо або опосередковано
(через завищений курс національної валюти).
• Заходи з обмеження імпорту( мито, податки,
стандарти) захищають власне аналогічне
виробництво або здоров’я громадян.
• Може бути послаблення перепон для імпортних
товарів, яким не існує власної альтернативи або
аналогів.

20.

КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ЗВ’ЯЗКИ
полягають у вивезенні капіталу, що
відбувається в різних формах:
1. прямі закордонні капіталовкладення —
інвестиції, що передбачають створення власного
виробництва за кордоном або придбання
контрольного пакета акцій місцевих компаній,
надання різноманітних міжнародних послуг,
наприклад у будівництві.
Найбільші експортери капіталу - США,
Німеччина і Японія.

21.

2. міжнародні займи і кредити —
це рух позичкового капіталу за національними
кордонами держав між суб’єктами міжнародних
економічних відносин, пов'язаний з наданням
валютних і товарних ресурсів на умовах повернення,
терміновості та виплати відсотка.
Кожна країна є експортером та імпортером капіталу.

22.

• Рушійною силою цих відносин є
транснаціональні корпорації і МВФ.
• У світі сформували три центри
фінансово-кредитної діяльності:
США, Західна Європа, Японія.
• Світові інвестори зацікавлені в
співробітництві з країнами Азії
(Китай, Індія), країнами Центральної та
Південної Америки.

23. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ співробітництво

проявляється в купівлі- продажу
науково-технічних знань («ноу хау»),
результатів науково-дослідницьких
та дослідно-конструкторських робіт,
спільного розроблення й використання
науково-технічних нормативів і вимог,
обміні загально-технічною і науковотехнічною інформацією (патентами і
ліцензіями).

24.

Міжнародне виробниче
співробітництво –
міжнародна спеціалізація та кооперація
виробництва, спільне виробництво
продукції, співпраця у сфері
капітального будівництва, організація
спільних підприємств. Найбільше
застосовується в машинобудуванні,
зокрема автомобільній промисловості,
ракето- та авіабудуванні.

25.

26. НАДАННЯ ПОСЛУГ

Обслуговування іноземних
суден, що заходять в порти.
Фрахт (наймання) морських
суден.
Країни, що надають свої
морські флоти для
перевезення вантажів між
портами інших країн,
називають «морськими
візниками» (Норвегія,
Греція)

27.

Ліберія займає перше місце в світі по тоннажу як
наливного, так і суховантажного флоту.
Близько 1600 суден різних країн ходять під цим
прапором.
Мита за використання прапора становлять істотну
частину доходів скарбниці Ліберії.

28. НАДАННЯ ПОСЛУГ

Зростає роль експертноконсультативних послуг :
проектування та будівництво,
модернізація промислових
підприємств, геологічні
розробки тощо.
Послуги можуть бути :
рекламні, банківські, готельні,
медичні, страхові та інші.
• 90% світового
експорту послуг та
80% їх імпорту
припадає на
високорозвинені
країни.
• Лідерами тут є Японія,
США та Німеччина.

29. ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ

• КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ( РИНОК);
• СПРИЯЄ БАЛАНСУ МІЖ ПОПИТОМ І ПРОПОЗИЦІЄЮ;
• ВПЛИВАЄ НА ОБСЯГИ, АСОРТИМЕНТ ТА ЯКІСТЬ
ВИРОБНИЦТВА;
• РІЗНІ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ;
• ПЕРЕВАЖАЄ МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС;
• ЗАЙНЯТО 19% ПРАЦЕВЛАШТОВАНИХ;
• ПЕРЕВАЖАЄ РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ( БІЛЯ 50%) ТА
ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
( БЛИЗЬКО 1/5);

30.

В останні роки Україна більше
імпортує товарів, ніж продає їх за
кордон. Негативним наслідком для
виробників є більш жорстка
конкуренція, яка веде до
банкрутства підприємств,
звільнення робітників,
недоотримання податків.

31.

• Протягом 2014-2015 років Урядом України вжито
комплекс заходів зі створення якісно нових умов
ведення бізнесу, що мають забезпечити
відбудову економіки України та її стабільний
розвиток.
• Завдяки цьому, у рейтингу Світового банку
«Doing Business 2019» Україна за показником
легкості ведення бізнесу займає 71 місце
серед 190 країн світу (у 2014 році - 112 місце,
у 2015 році - 96 місце.)

32.

33.

34.

35.

36.

37. ОБМІН ПОСЛУГАМИ В УКРАЇНІ

ЕКСПОРТ ПОСЛУГ
• ТРАНСПОРТНІ
• КОМП’ЮТЕРНІ
• ІНФОРМАЦІЙНІ
ИМПОРТ ПОСЛУГ
• ТРАНСПОРТНІ
• ФІНАНСОВІ
• ТУРИСТИЧНІ
ГОЛОВНИМИ ПАРТНЕРАМИ УКРАЇНИ З ЕКСПОРТУ
ТА ІМПОРТУ ПОСЛУГ Є КРАЇНИ ЄС ( НІМЕЧЧИНА,
ПОЛЬЩА, КІПР), ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, ТУРЕЧЧИНА,
США, ШВЕЙЦАРІЯ.

38.

Міжнародні організації, в які
входить чи співпрацює Україна
ООН - Організація Об'єднаних Націй
НБСЄ - Нарада безпеки і співробітництва в Європі
Рада Європи - Україна вступила у 1995 році
НАТО - Організація Північно-Атлантичного договору –
співпраця в програмі «Партнерство заради миру»
СНД - угода в 1991 р.
МВФ - Україна вступила у 1992 р.
МБРР - Міжнародний банк реконструкції і розвитку
ЄБРР - Європейський банк реконструкції і розвитку
СОТ - Світова організація торгівлі

39. СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ - СОТ

Міжнародна організація, яка вступила в силу 1 січня 1995 року з метою
лібералізації міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних відносин
країн-членів. До СОТ входить 164 країн світу.
149 країн світу — членів СОТ (з 192) — це понад 97 % обсягу світової торгівлі,
близько 85 % світового ВВП та понад 85 % населення світу.

40.

НА ЄС ПРИПАДАЄ
ПОНАД 1/3 СВІТОВОГО
ТОВАРНОГО ЕКСПОРТУ
ТА МАЙЖЕ 50%
СВІТОВОГО ЕКСПОРТУ
ПОСЛУГ

41.

АСЕАН – створена у 1967 році, 10 держав Пд.-Сх. Азії,
штаб-квартира - Джакарта.

42.

43. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Параграф 37
• Параграф 38 ( Торгівля в Україні)
• Дослідження “ Яких послуг не вистачає у
Хмельницькому?”
• Повідомлення про найбільш відвідувані
туристичні об'єкти світу
English     Русский Правила