Факультет військової підготовки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Предмет: Тактика радіотехнічних військ (Тактика Повітряних Сил)
Навчальна мета:
Навчальні питання:
Перше питання: Видача радіолокаційної інформації з’єднанням та частинам ЗРВ
Видача бойової інформації полягає у забезпеченні КП зрбр (зрдн) радіолокаційною інформацією з якістю, що відповідає вимогам успішного ціл
360.00K
Категория: Военное делоВоенное дело
Похожие презентации:

Видача радіолокаційної інформації (Заняття №4.5)

1. Факультет військової підготовки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кафедра військово-технічної підготовки

2. Предмет: Тактика радіотехнічних військ (Тактика Повітряних Сил)

Тема № 4 Підготовка радіотехнічних підрозділів
до бойового застосування
Заняття №5 Видача радіолокаційної інформації
2

3. Навчальна мета:

Надати
студентам
організацію
радіолокаційного
забезпечення бойових дій частин та підрозділів ЗРВ, ВА і
РЕБ.
3

4. Навчальні питання:

1. Видача радіолокаційної інформації з’єднанням
та частинам ЗРВ
2. Видача радіолокаційної інформації винищувальній
авіації.
3. Видача радіолокаційної інформації частинам
(підрозділам) РЕБ
4

5. Перше питання: Видача радіолокаційної інформації з’єднанням та частинам ЗРВ

Видача радіолокаційної інформації ЗРВ включає видачу
розвідувальної інформації для бойового управління зрбр (зрп) і
видачу бойової інформації зрбр (зрп) для цілерозподілу і
цілевказування зенітним ракетним дивізіонам.
Видача розвідувальної інформації для управління зрбр (зрп)
полягає у забезпеченні її КП інформацією про повітряну обстановку
з метою оцінки обстановки, приведення зрбр (зрп) у бойову
готовність, постановки завдань зрдн, взаємодії з авіацією сусідніми
частинами ЗРВ.
5

6. Видача бойової інформації полягає у забезпеченні КП зрбр (зрдн) радіолокаційною інформацією з якістю, що відповідає вимогам успішного ціл

Видача бойової інформації полягає у забезпеченні
КП зрбр (зрдн) радіолокаційною інформацією з якістю, що
відповідає
вимогам
успішного
цілерозподілу
і
цілевказування. Бойова інформація повинна забезпечувати
повну реалізацію бойових можливостей ЗРК та
відзначається високим ступенем деталізації, мінімальним
часом запізнення, максимальною достовірністю, повнотою
і
точністю.
Видача бойової інформації для цілевказування ЗРВ,
як правило, покладається на ртб, КП якого суміщений з
КП зрбр (зрп), або на ртб, найближчий до КП зрбр (зрп).
Для збільшення дальності видачі радіолокаційної
інформації на КП цього ртб організовується прийом
інформації від одного-двох сусідніх батальйонів.
6

7.

Вимоги до видачі радіолокаційної інформації ЗРВ поділяються на
вимоги до рубежів видачі, якості інформації, кількості цілевказівок,
які забезпечуються одночасно.
Рубежі видачі радіолокаційної інформації ЗРВ залежать від
дальньої межі зони ураження ЗРК , швидкості Vц і висоти Hц
польоту цілі, часу запізнення цілевказування , часу приведення зрдн
у бойову готовність і часу виконання бойового завдання .
Бойова
інформація
видається
децентралізованим способами.
централізованим
і
Централізований спосіб передачі інформації передбачає видачу
бойової інформації від радіотехнічних підрозділів і з’єднань на
командний пункт ПК і з нього на командні пункти частин ЗРВ, ВА,
РЕБ для рішення завдань цілерозподілу, цілевказівки і наведення.
В залежності від технічної реалізації можливий автоматизований
і неавтоматизований режим видачі радіолокаційної інформації.
7

8.

Варіант централізованого способу видачі бойової інформації
знайшов широке використання в з’єднаннях ПС, які мають систему
автоматизованого управління. Позитивним в даних варіантах видачі
інформації є наступне :
наявність повної інформації на КП ПК від різних засобів
розвідки дозволяє найбільш повно оцінити обстановку та прийняти
оптимальне рішення на знищення повітряного противника;
наявність різних джерел інформації, об’єднаних засобами
обчислювальної техніки, значно підвищують надійність та
безперервність видачі бойової інформації, особливо в умовах
вогневої та радіоелектронної протидії;
наявність повного об’єму інформації на КП ПК дозволяє
достатньо оперативно та повно реалізувати бойові можливості ПК.
8

9.

Слабими сторонами централізованого способу видачі бойової
інформації в автоматичному режимі є наступне:
відсутність у даний час достатньо сучасного КЗА для вирішення
завдання управління частинами і з’єднаннями ПК. Нове покоління
КЗА в стадії розробки і на озброєння не прийняте;
наявність часу запізнювання при проходженні
інформації до споживача і прийняття по ній рішення;
бойової
уразливість систем збору інформації і управління через
необхідність наявності високоякісних дротових ліній зв’язку.
9

10.

Децентралізований спосіб видачі бойової інформації позбавлений
ряду недоліків попереднього, внаслідок чого дістав більшого
застосування.
Суть даного способу полягає в тому, що бойова інформація
зосереджується, як правило, на КП радіотехнічного батальйону і з
нього надходить на КП забезпечуваної частини. Як і попередній
спосіб, децентралізований має два режими видачі бойової
інформації: автоматизований і неавтоматизований.
10

11.

В даний час, практично всі командні пункти забезпечуваних
частин суміщені з КП РТБ, що дозволяє реалізувати індикаторний
варіант видачі бойової інформації в неавтоматизованому режимі.
Суть даного варіанту полягає в тому, що на КП РТБ і КП
забезпечуваної частини встановлюються індикатори основних РЛС
(РЛК) радіолокаційного вузла. У такий спосіб забезпечувані частини
мають бойову інформацію практично без часу запізнювання.
11

12.

Найбільшого поширення одержав децентралізований спосіб
видачі бойової інформації в автоматизованому режимі. По-перше
відповідно до існуючих документів, що визначають порядок РЛ
забезпечення, як було визначено вище, командні пункти
забезпечуваних частин суміщаються з командними пунктами
радіотехнічних батальйонів. Таке суміщення дозволяє спростити
процес видачі бойової інформації (в автоматизованому і в
неавтоматизованому режимах) і забезпечує більш тісну взаємодію
розрахунків командних пунктів, у частині управління процесом
видачі бойової інформації з боку командира забезпечуваної частини.
12

13.

З технічної точки зору, на сучасному етапі КЗА батальйонної
ланки в РТВ і КЗА бригадної (полкової) ланки забезпечуваних
частин вийшли на достатньо високий рівень. Застосування
обчислювальної техніки дозволило в деяких випадках цілком
автоматизувати процес збору, видачі бойової інформації й ухвалення
рішення на організацію бойових дій.
У свою чергу високий ступінь автоматизації процесів, практично
звів до мінімуму час запізнювання бойової інформації (у сучасних
системах час від виявлення цілі на індикаторах РЛС до її
відображення на екранах забезпечуваних частин не перевищує
однієї хвилини, а в деяких випадках десятків секунд). Крім того,
помилки на виході каналу передачі бойової інформації значно нижче
допуску, що у свою чергу дозволяє використовувати в повному
обсязі бойові можливості забезпечуваних частин.
Щодо вимог по дискретності видачі бойової інформації
особливості виникають у випадку видачі третьої координати цілі висоти, при використанні двох координатних РЛС і вирішуються за
13
рахунок залучення достатньої кількості висотомірів.

14.

Потрібний рубіж видачі розвідувальної інформації за
централізованим способом видачі радіолокаційної інформації
визначається за формулою
,
(4.1)
Д врі Д зу Vц ( Т КП Т вз tбг )
Т КП Т КП ПС Т КП РТВ Т КП З РВ – сумарний робітний час КП
де
об’єднання Повітряних Сил, та командних пунктів РТВ і ЗРВ;
(4.2)
T t
t ,
вз
ЗРК
р
де t ЗРК– робітний час ЗРК; t р – час польоту ракети до дальньої
межі зони ураження.
Потрібні рубежі видачі бойової інформації для цілерозподілу і
цілевказування за децентралізованим способом видачі визначаються
за формулою
14

15.

Потрібні рубежі видачі бойової інформації для цілерозподілу і
цілевказування за децентралізованим способом видачі визначаються
за формулою
Д вбі Д зу Vц (Т КП РТВ Т КП ЗРВ t ЗРК t р ),
(4.3)
Т
КП РТВ – робітний час КП тих підрозділів, частин, з’єднань
Де
РТВ, які приймають участь у видачі бойової інформації.
Робітний час КП РТВ за децентралізованим способом видачі
інформації менший, ніж у разі централізованого.
15

16.

Співвідношення між рубежами виявлення, видачі розвідувальної
та бойової інформації надане на рис.4.1.
Дв
Д врі
Д вбі
Д зу
Vц ( Т зрк t )
р
Vц t бг
Vц Т кп
Рис.4.1. Рубежі виявлення, видачі розвідувальної
інформації,видачі бойової інформації та ураження
16

17.

Цілерозподіл полягає у призначенні тих зрдн, які доцільно
використовувати для знищення конкретних цілей.
Видача інформації для цілерозподілу вважається успішною, якщо
курс цілі перетинає зону ураження ЗРК і якщо швидкості і висота
польоту цілі знаходяться у межах діапазону висот і швидкостей дії
ЗРК.
Розрахунки показують, що для правильного вирішення завдань
цілерозподілу ЗРК з імовірністю не менше 0,9 необхідно, щоб
середньоквадратичні помилки вимірювання площинних координат і
висоти складали ≤ 3000 м, ≤ 1000 м за часом запізнення інформації
≤ 60 с і дискретності видачі Т ≤ 60 с.
17

18.

Вимоги до кількості одночасних цілевказувань визначаються за
щільністю удару, який може відбити дане угруповання ЗРВ. Однак
для скорочення часу перенесення вогню зрдн з однієї цілі на іншу
необхідно, щоб на екрані індикатора автоматизованого робочого
місця офіцера з бойового управління КП зрбр одночасно
відображалося “m“ цілей на кожний дивізіон (кількість цілей, за
якими дивізіон веде вогонь, і кількість цілей, які можуть бути йому
призначені). Тому необхідну кількість цілевказівок за хвилину
можна визначити за формулою
n
60
N цв m
i 1 Tці ( с )
,
(4.4)
де Tці – мінімальний часовий інтервал між цілями, при якому
можливий послідовний обстріл на дальній межі зони поразки;
n – кількість зрдн, яким видається інформація.
18

19.

Друге питання: Видача радіолокаційної інформації
з’єднанням винищувальної авіації
Завдання управління повітряним боєм полягає у виведенні
винищувача у положення, з якого можливе знищення повітряної
цілі, тобто у таку точку повітряного простору, з якої пілот
спроможний виявити повітряного противника за допомогою
бортового обладнання або візуально і здійснити атаку цілі
самостійно.
19

20.

Розвідувальна інформація використовується для оцінки
повітряної обстановки, приведення екіпажу у бойову готовність,
постановки завдання, подачі команди на зліт винищувача.
Бойова інформація використовується для наведення
винищувача на повітряну ціль. Вона необхідна з моменту виходу
винищувача у вихідну точку наведення і до моменту виведення
винищувача на рубіж атаки.
Вимоги до видачі радіолокаційної інформації ВА поділяються
на вимоги до рубежів видачі інформації, якості інформації і
кількості одночасно забезпечуваних наведень.
Потрібні рубежі видачі радіолокаційної інформації ВА повинні
забезпечити виконання усього циклу наведення винищувачів,
починаючи з вихідної точки наведення до виходу на рубіж атаки.
20

21.

У
загальному
випадку
потрібна
дальність
видачі
радіолокаційної інформації ( Д врлі) визначається за виразом
Д врлі Д рз Vц TКП РТВ TКП ВА tвил t наб t гп t м ,t а
4.5)
де Д рз – відстань від аеродрому вильоту (зони чергування у
повітрі) до рубежу знищення;
Vц – швидкість польоту цілі;
Т КП РТВ – час проходження радіолокаційної інформації з моменту
виявлення цілі до КП (ПН) ВА;
Т КП ВА
– час, який необхідний для прийняття рішення і передачі
команди на виліт винищувача;
t вил
– час від моменту отримання команди до вильоту
винищувачів із встановленим ступенем бойової готовності;
tнаб – час набору винищувачами заданої висоти;
– час польоту винищувачів на горизонтальній ділянці
t гп
маршруту;

– час маневру винищувачів для виходу у задане положення
21
відносно цілі до моменту виявлення її бортовим радіолокаційним

22.

Параметри поля бойової інформації повинні забезпечити політ
винищувачів у всьому діапазоні висот, тобто
H нг H min ВА
H вг H max ВА
H нг
H вг
де
– нижня межа поля бойової інформації,
– верхня межа поля бойової інформації.
До складу радіолокаційної інформації, що видається на КП
(ПН) авбр, повинні входити відомості про поточні координати цілі
та своїх винищувачів, державну належність, бойовий склад і
бойовий порядок, а також про всі дії повітряного противника.
Вимоги до точності бойової інформації, за якою вирішується
завдання наведення, визначаються за можливостями з виявлення
цілі бортовим обладнанням винищувача. Розрахунки та досвід
22

23.

Достовірність радіолокаційної інформації про державну
належність літальних апаратів, про бойовий склад і їх типи впливає
на правильність прийнятого рішення, на розподіл сил і засобів
авіації.
Запізнення інформації під час її видачі від РЛС до КП (ПН) авбр
вносить додаткові помилки в координати цілей та винищувачів. Для
успішного наведення сучасних винищувачів на швидкісні повітряні
цілі час запізнення має не перевищувати декілька секунд.
Дискретність видачі інформації впливає на її точність. В більшості
випадків дискретність видачі інформації не повинна перевищувати
10 с.
23

24.

Вимоги до кількості радіолокаційної інформації, за якою
здійснюється наведення, визначаються за можливостями апаратури
наведення КП (ПН) авбр, максимальною кількістю цілей та
винищувачів, що на них одночасно наводяться – N КП ВА . Кількість
інформації, що видається РТВ для наведення (ціль – винищувач) , не
повинна обмежувати можливості КП винищувальної авіації, тобто
. КП ВА
N КП РТВ N
Особливе місце в забезпеченні бойовою інформацією займає
ПН. У відмінності від автоматизованого КП частин ВА, вони
вирішують менше об’ємні управління винищувачами, які
знаходяться в повітрі і у більшості випадків їм достатньо інформації
окремої радіолокаційної роти. Бойова інформація надходить на ПН
децентралізованим способом в автоматизованому режимі, при
оснащенні КЗА або в неавтоматизованому режимі, при використанні
виносних індикаторів радіотехнічного підрозділу.
24

25.

Видача радіолокаційної інформації на КП (ПН) авбр може
здійснюватися централізованим і децентралізованим способом. За
централізованим способом радіолокаційна інформація видається з
КП ПвК, що забезпечує отримання КП (ПН) авбр інформації про
повітряну обстановку, яка надходить від усіх радіотехнічних
підрозділів, які розташовані в межах ПвК.
За децентралізованим способом радіолокаційна інформація на КП
(ПН) авбр видається з КП найближчого ртб (орлр).
У залежності від способу видачі обробка і відображення
інформації можуть бути автоматизовані або неавтоматизовані.
Неавтоматизована видача бойової інформації здійснюється
децентралізовано за допомогою виносних індикаторів засобів
радіолокації радіотехнічних підрозділів, КП яких суміщені з КП
(ПН) авіації.
25

26.

Третє питання: Видача радіолокаційної інформації
частинам (підрозділам) РЕБ.
Оснащення ЗПН радіоелектронними засобами підвищило точність
виводу їх до цілі і застосування зброї за дальністю. Для зниження
ефективності застосування цих засобів виникає необхідність
створення цілеспрямованих перешкод для прикриття об’єктів удару
і утруднення дій повітряного противника. Для вирішення цих
завдань призначені частини РЕБ. Ефективність виконання
частинами і підрозділами РЕБ бойових завдань залежить від якості
інформації про повітряну обстановку, якою забезпечують РТВ.
Вимоги до видачі радіолокаційної інформації частинам і
підрозділам РЕБ поділяються на вимоги до рубежів видачі
інформації, якості інформації і кількості цілей, що видаються
одночасно.
Потрібні рубежі видачі радіолокаційної інформації повинні не
знижувати можливість засобів РЕБ.
26

27.

Потрібні рубежі видачі бойової інформації у разі видачі її
централізованим способом визначаються за виразом
Д врі Д зп Vц (Т КП ПС Т КП РТВ Т КП РЕБ t сп ),
де
(4.6)
Д зп– дальня межа зони подавлення;
Vц – швидкість польоту цілі;
Т КП ПС , Т КП РТВ, Т КП РЕБ – робітний час КП об’єднання ПС, РТВ та частин
(підрозділів) РЕБ відповідно;
t сп – робітний час станції перешкод.
27

28.

Потрібні рубежі видачі бойової інформації у разі видачі її
децентралізованим способом визначаються за виразом:
Д вбі Д зп Vц Т КП РТВ Т КП РЕБ t сп .
(4.7)
Допустимі середньоквадратичні помилки координат цілей у разі
видачі бойової інформації для цілевказування станціям перешкод
визначаються за шириною сектора пошуку станцій перешкод за
азимутом та кутом місця.
28

29.

Радіолокаційне забезпечення (РЛЗ) бойових дій частин і
підрозділів ЗРВ, ВА і РЕБ організується завчасно і розпочинається з
моменту одержання бойового завдання.
В окремих випадках організація РЛЗ бойових дій частин і
підрозділів ЗРВ, ВА і РЕБ може здійснюватися й у ході бойових дій,
тобто у випадках організації протиповітряної оборони в районах, що
звільняються від противника, при просуванні військ, при
відновленні боєздатності, порушеної в ході дій СНКН противника
ППО і т.д.
РЛЗ бойових дій організується і здійснюється на основі рішення
командира ртбр відповідно до бойових завдань, поставленими
бригаді командиром ПК.
29

30.

Організація РЛЗ передбачає розробку і проведення наступних заходів:
збір і узагальнення інформації, необхідної для ухвалення рішення на РЛЗ;
розробку і прийняття командиром ртбр рішення на РЛЗ;
розгортання РТ підрозділів і створень РЛП із заданими параметрами;
організацію радіолокаційної розвідки;
організацію управління в ртбр;
уточнення складу озброєння підрозділів і апаратури КЗА;
визначення варіантів видачі розвідувальної і бойової інформації;
організація зв’язку;
реалізацію всіх заходів щодо бойового, технічного і тилового
забезпечення;
організацію і проведення заходів щодо підвищення боєздатності
підрозділів і бригади в цілому;
удосконалення злагодженості бойових розрахунків;
організацію і здійснення контролю за підготуванням і готовністю
підрозділів до вирішення завдань РЛЗ;
планування РЛЗ, що полягає в розробці й оформленні бойових
документів;
30
постановка бойових завдань.

31.

Питання РЛЗ ЗРВ, ВА і РЕБ займають основне місце в організації
бойової підготовки радіотехнічних з’єднань і підрозділів.
Надійність і безперервність видачі бойової інформації на КП
забезпечуваних частин досягається:
застосуванням РЛС, спроможних забезпечувати виконання
поставленого завдання з найбільшою ефективністю;
одночасним застосуванням РЛС різноманітних типів і частотних
діапазонів;
вибором раціональних режимів роботи РЛС і використанням
засобів та способів захисту від радіоелектронного подавлення;
повним використанням бойових можливостей РЛС, КЗА і засобів
зв’язку;
чіткою і злагодженою роботою розрахунків КП радіотехнічних і
забезпечуваних підрозділів і частин;
умілим застосуванням систем радіоелектронного розпізнавання і
активної відповіді.
31

32.

32
English     Русский Правила