2.20M
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

10,000 ספירה עד שנים +

1.

‫חלק ב'‬
‫שנים‬
‫הנחיות למורה‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫חלק א'‬
‫ספירה עד ‪10,000‬‬
‫ספירה עד ‪10,000‬‬
‫‪ +‬שנים‬

2.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫אַ חַ ת‬

3.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְש ַתיִים‬

4.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ָשלֹוש‬

5.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫אַ ְרבַ ע‬

6.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫חָ ֵמש‬

7.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ֵשש‬

8.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ֶשבַ ע‬

9.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשמֹונֶה‬

10.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ֵת ַשע‬

11.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫עֶ ֶשר‬

12.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫אַ חַ ת עֶ ְש ֵרה‬

13.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְש ֵתים עֶ ְש ֵרה‬

14.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשלֹוש עֶ ְש ֵרה‬

15.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫אַ ְרבַ ע עֶ ְש ֵרה‬

16.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫חָ ֵמש עֶ ְש ֵרה‬

17.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ֵשש עֶ ְש ֵרה‬

18.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשבַ ע עֶ ְש ֵרה‬

19.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשמֹונֶה עֶ ְש ֵרה‬

20.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְת ַשע עֶ ְש ֵרה‬

21.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫עֶ ְש ִרים‬

22.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫עֶ ְש ִרים ואַ חַ ת‬

23.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ּוש ַתיִים‬
‫עֶ ְש ִרים ְ‬

24.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשלֹוש‬
‫עֶ ְש ִרים ו ָ‬

25.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫עֶ ְש ִרים וְאַ ְרבַ ע‬

26.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫עֶ ְש ִרים וְחָ ֵמש‬

27.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשש‬
‫עֶ ְש ִרים ו ֵ‬

28.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשבַ ע‬
‫עֶ ְש ִרים ו ֶ‬

29.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ּושמֹונֶה‬
‫עֶ ְש ִרים ְ‬

30.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְת ַשע‬
‫עֶ ְש ִרים ו ֵ‬

31.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫לֹושים‬
‫ְש ִ‬

32.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫אַ ְרבָ ִעים‬

33.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ישים‬
‫חֲ ִמ ִ‬

34.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ישים‬
‫ִש ִ‬

35.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ִש ְב ִעים‬

36.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשמֹונִ ים‬

37.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ִת ְש ִעים‬

38.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ֵמאָ ה‬

39.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫אתיִים‬
‫ָמ ַ‬

40.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשלֹוש ֵמאֹות‬

41.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫אַ ְרבַ ע ֵמאֹות‬

42.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫חֲ ֵמש ֵמאֹות‬

43.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ֵשש ֵמאֹות‬

44.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשבַ ע ֵמאֹות‬

45.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשמֹונֶה ֵמאֹות‬

46.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְת ַשע ֵמאֹות‬

47.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫אֶ לֶ ף‬

48.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫אַ ְלפַ יִים‬

49.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫לֹושת אֲ לָ ִפים‬
‫ְש ֶ‬

50.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫אַ ְרבַ עַ ת אֲ לָ ִפים‬

51.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫חֲ ֵמ ֶשת אֲ לָ ִפים‬

52.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ֵש ֶשת אֲ לָ ִפים‬

53.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ִש ְבעַ ת אֲ לָ ִפים‬

54.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשמֹונַת אֲ לָ ִפים‬

55.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ִת ְשעַ ת אֲ לָ ִפים‬

56.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ֲש ֶרת אֲ לָ ִפים‬
‫ע ֶ‬

57.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬

58.

‫ְשנַת‬
‫ּושמֹונֶה‬
‫ְ‬
‫אַ ְרבָ עים‬
‫ְשע ֵמאֹות‬
‫ַת ַ‬
‫אֶ לֶ ף‬
‫ּושמֹונֶה‬
‫אֶ לֶ ף ְת ַשע ֵמאֹות אַ ְרבָ ִעים ְ‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫איך‬
‫אומרים ?!‬

59.

‫ְשנַת‬
‫ּושבַ ע עֶ ְש ֵרה‬
‫ְ‬
‫אַ ְלפַ יִים‬
‫ּושבַ ע עֶ ְש ֵרה‬
‫אַ ְלפַ יִים ְ‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫איך‬
‫אומרים ?!‬

60.

‫ְשנַת‬
‫ִל ְפנֵי הַ ְס ִפ ָירה‬
‫ְשש‬
‫ו ֵ‬
‫שמונים‬
‫חמש מאות‬
‫)‪)B.C.E.‬‬
‫חמש מאות שמונים ושש‬
‫לִ פְ נֵי הַ ְספִ ָירה (לפנה"ס)‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫איך‬
‫אומרים ?!‬

61.

‫מה קרה בעולם ב‪?....‬‬
‫המהפכה הצרפתית‬
‫אלף שבע מאות שמונים ותשע‬
‫בקשו מהתלמידות‪/‬ים לומר את השנה ושאלו אותן‪/‬ם‪ :‬מה קרה בשנת ‪?1789‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשנַת‬

62.

‫המהפכה הרוסית‬
‫ּושבַ ע עֶ ְש ֵרה‬
‫אֶ לֶ ף ְת ַשע ֵמאֹות ְ‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשנַת‬
‫מה קרה‬
‫בעולם‪?....‬‬

63.

‫חמש מאות שמונים ושש‬
‫לִ פְ נֵי הַ ְספִ ָירה (לפנה"ס)‬
‫חורבן בית המקדש הראשון‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשנַת‬
‫מה קרה‬
‫בארץ ישראל‪?...‬‬

64.

‫מדינת ישראל קמה‬
‫ּושמֹונֶה‬
‫אֶ לֶ ף ְת ַשע ֵמאֹות אַ ְרבָ ִעים ְ‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשנַת‬
‫מה קרה בארץ‬
‫ישראל‪?...‬‬

65.

‫מה קרה ב‪?....‬‬
‫צילום‪ :‬דוד רובינגר‬
‫מלחמת ששת הימים‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשנַת‬
‫אֶ לֶ ף ְת ַשע ֵמאֹות שישים ושבע‬

66.

‫צילום‪ :‬מיקי צרפתי‬
‫מלחמת יום הכיפורים‬
‫אֶ לֶ ף ְת ַשע ֵמאֹות שבעים ושלוש‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשנַת‬
‫מה קרה‬
‫בישראל‪?....‬‬

67.

‫צילום‪A.P. :‬‬
‫הסכם שלום עם מצרים‬
‫אֶ לֶ ף ְת ַשע ֵמאֹות שבעים ותשע‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשנַת‬
‫מה קרה‬
‫בישראל‪?....‬‬

68.

‫חומת ברלין נופלת‬
‫אֶ לֶ ף ְת ַשע ֵמאֹות שמונים ותשע‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשנַת‬
‫מה קרה בעולם‬
‫ב‪?....‬‬

69.

‫ברית המועצות מתפרקת‬
‫עצמאות לאוקראינה ו‪...‬‬
‫אֶ לֶ ף ְת ַשע ֵמאֹות תשעים ואחת‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשנַת‬
‫מה קרה בעולם‬
‫ב‪?....‬‬

70.

‫מבצע שלמה לעליית‬
‫יהודי אתיופיה לישראל‬
‫אֶ לֶ ף ְת ַשע ֵמאֹות תשעים ואחת‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשנַת‬
‫מה קרה בישראל‬
‫ב‪?....‬‬

71.

‫הסכם שלום עם ירדן‬
‫אֶ לֶ ף ְת ַשע ֵמאֹות תשעים וארבע‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשנַת‬
‫מה קרה‬
‫בישראל‪?....‬‬

72.

‫ראש הממשלה יצחק רבין נרצח‬
‫אֶ לֶ ף ְת ַשע ֵמאֹות תשעים וחמש‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשנַת‬
‫מה קרה‬
‫בישראל‪?....‬‬

73.

‫פיגועי ‪ 11‬בספטמבר‬
‫אלפיים ואחת‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשנַת‬
‫מה קרה‬
‫בעולם‪?....‬‬

74.

‫הנסיך ג'ורג' נולד‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫ְשנַת‬
‫מה קרה‬
‫בעולם‪?....‬‬
‫אלפיים ּושלוש עשרה‬

75.

‫חלק ראשון‪ :‬ספירה עד ‪10,000‬‬
‫‪ ‬החלק הראשון (שקופיות ‪ )2-56‬בא לתרגל את‬
‫הספירה עד המספר ‪.10,000‬‬
‫‪ ‬מומלץ להקרין את המצגת מול הכיתה ולהריץ את‬
‫השקופיות בקצב המתאים לתלמידות‪/‬ים‪ ,‬כאשר‬
‫התלמידות‪/‬ים סופרות‪/‬ים במקהלה‪ ,‬או חוזרות‪/‬ים‬
‫אחרי המורה‪.‬‬
‫‪ ‬רצוי להדגיש את ההגייה המיוחדת של מספרים‬
‫"קשים" כגון ‪...200 ,19 ,17‬‬
‫‪ ‬הספירה עד ‪( 10,000‬או רק עד ‪ )2000‬מאפשרת‬
‫לתלמידות‪/‬ים להתקדם ולומר את השנים‬
‫חלק שני‪ :‬השנים‬
‫‪ ‬‬
‫החלק השני של המצגת בא להסביר כיצד אומרים‬
‫את השנה‪ ,‬ושנים שונות בהיסטוריה‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫ההקניה בשקופיות ‪57-60‬‬
‫‪ ‬‬
‫התרגול בשקופיות ‪61-71‬‬
‫‪ ‬‬
‫בתרגול מומלץ לבקש מאחת התלמדות לומר את‬
‫השנה ולחשוב מה קרה בשנה הזאת‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫אחרי התרגול במצגת‪ ,‬אפשר להזמין תלמידות‪/‬ים‬
‫ללוח ולבקש מהן‪/‬ם לרשום שנה שהיא משמעותית‬
‫בהיסטוריה של המדינה שלהן‪/‬ם על הלוח‪.‬‬
‫התלמידות‪/‬ים האחרות‪/‬ים אומרות‪/‬ים את השנה‬
‫ומנחשות‪/‬ים מה קרה‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2017‬‬
‫הנחיות למורה‬
English     Русский Правила