2.41M
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף

1.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬

2.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫זה תיק‪.‬‬
‫זה הַתיק ֶשל יוסי‪.‬‬
‫זה הַתיק ֶשלֹו‪.‬‬

3.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫זאת מכונית‪.‬‬
‫זאת הַמכונית ֶשל יוסי‪.‬‬
‫זאת הַמכונית ֶשלֹו‪.‬‬

4.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫אלה ילדים‪.‬‬
‫אלה הַילדים ֶשל יוסי‪.‬‬
‫אלה הַילדים ֶשלֹו‪.‬‬

5.

‫של יוסי‪ .‬הַתיק ֶשלֹו‬
‫____‪.‬‬
‫הַתיק ֶ‬
‫של יוסי‪ .‬הַמכונית ֶשלֹו‬
‫____‪.‬‬
‫הַמכונית ֶ‬
‫של יוסי‪ .‬הַילדים ֶשלֹו‬
‫____‪.‬‬
‫הַילדים ֶ‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫מכונית???‬
‫ילדים‬
‫מימיהַהַהַתיק‬
‫שש ֶלשללמי‬
‫ֶֶ‬

6.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫זה תיק‪.‬‬
‫זה הַתיק ֶשל ִר ְב ָקה‪.‬‬
‫זה הַתיק ֶשלָ ה‪.‬‬

7.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫זאת מכונית‪.‬‬
‫זאת הַמכונית ֶשל ִר ְב ָקה‪.‬‬
‫זאת הַמכונית ֶשלָ ה‪.‬‬

8.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫אלה ילדים‪.‬‬
‫אלה הַילדים ֶשל ִר ְב ָקה‪.‬‬
‫אלה הַילדים ֶשלָ ה‪.‬‬

9.

‫של רבקה‪ .‬הַתיק ֶשלָ ה‬
‫____‪.‬‬
‫הַתיק ֶ‬
‫של רבקה‪ .‬הַמכונית ֶשלָ ה‬
‫____‪.‬‬
‫הַמכונית ֶ‬
‫של רבקה‪ .‬הַילדים ֶשלָ ה‬
‫____‪.‬‬
‫הַילדים ֶ‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫מכונית???‬
‫ילדים‬
‫מימיהַהַהַתיק‬
‫שש ֶלשללמי‬
‫ֶֶ‬

10.

‫זה הַתיק‬
‫ֶש ִלי‬
‫אלה הַילדים ֶש ִלי‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫זאת הַמכונית ֶש ִלי‬

11.

‫זה הַתיק‬
‫ֶש ִלי‬
‫אלה הַילדים ֶש ִלי‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫זאת הַמכונית ֶש ִלי‬

12.

‫מילת היחס‪:‬‬
‫(אני)‬
‫(אתה)‬
‫ֶשל‬
‫ֶשלי‬
‫ָך‬
‫(את)‬
‫ְך‬
‫(הוא)‬
‫ֶשל ֹו‬
‫(היא)‬
‫ֶשל ה‬
‫(אתם)‬
‫כֶם‬
‫ֶהם‬
‫(אנחנו)‬
‫(הם)‬
‫נּו‬
‫(אתן)‬
‫(הן)‬
‫כֶן‬
‫ֶהן‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫מילת היחס של בנטיה‬

13.

‫הַספר שליַעל‬
‫השולחן שלי‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫איפה הַספר‬
‫ֶש ְלָךַ?‬

14.

‫הַעיפרון שליַ‬
‫בתיק שלי‪.‬‬
‫ַ‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫איפה הַעיפרון‬
‫ֶש ְלָךַ?‬

15.

‫הַהורים שליַ‬
‫בַעבודה‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫איפה הַהורים‬
‫ֶש ְלָךַ?‬

16.

‫הַמחברת שליַ על‬
‫הַשולחן שלי‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫איפה הַמחברת‬
‫ֶשלָ ְךַ?‬

17.

‫הַעט שליַעל‪-‬יד‬
‫הַספר שלי‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫איפה הַעט‬
‫ֶשלָ ְךַ?‬

18.

‫הַתיק שליַתחת‬
‫הַכיסא שלי‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫איפה הַתיק‬
‫ֶשלָ ְךַ?‬

19.

‫מילת היחס‪:‬‬
‫(אני)‬
‫ֶשל‬
‫ֶשלי‬
‫(אתה)‬
‫ֶשלָך‬
‫(את)‬
‫ֶשלְך‬
‫(הוא)‬
‫ֶשל ֹו‬
‫(היא)‬
‫ֶשל ה‬
‫(אתם)‬
‫כֶם‬
‫ֶהם‬
‫(אנחנו)‬
‫(הם)‬
‫נּו‬
‫(אתן)‬
‫(הן)‬
‫כֶן‬
‫ֶהן‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫מילת היחס של בנטיה‬

20.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫זה בית‪.‬‬
‫זה הַבית ֶשל דני ורותי‪.‬‬
‫זה הַבית ֶשלָ ֶהם‪.‬‬

21.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫זאת מיטה‪.‬‬
‫זאת הַמיטה ֶשל דני ורותי‪.‬‬
‫זאת הַמיטה ֶשלָ ֶהם‪.‬‬

22.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫אלה חתולים‪.‬‬
‫אלה הַחתולים ֶשל דני ורותי‪.‬‬
‫אלה הַחתולים ֶשלָ ֶהם‪.‬‬

23.

‫של דני ורותי‪ .‬הַבית ֶשלָ ֶהם‬
‫_____‪.‬‬
‫הַבית ֶ‬
‫של דני ורותי‪ .‬הַמיטה ֶשלָ ֶהם‬
‫_____‪.‬‬
‫הַמיטה ֶ‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫חתולים???‬
‫מיטה‬
‫מיהַהַבית‬
‫מימיהַ‬
‫ש ֶשלל‬
‫ֶש ֶל‬
‫של דני ורותי‪ .‬הַחתולים ֶשלָ ֶהם‬
‫_____‪.‬‬
‫הַחתולים ֶ‬

24.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫זה בניין‪.‬‬
‫זה הַבניין ֶשל חנה וׂשרה‪.‬‬
‫זה הַבניין ֶשלָ ֶהן‪.‬‬

25.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫זאת דירה‪.‬‬
‫זאת הַדירה ֶשל חנה וׂשרה‪.‬‬
‫זאת הַדירה ֶשלָ ֶהן‪.‬‬

26.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫אלה כלבים‪.‬‬
‫אלה הַכְ ל ִבים ֶשל חנה וׂשרה‪.‬‬
‫אלה הַכלבים ֶשלָ ֶהן‪.‬‬

27.

‫של חנה וׂשרה‪ .‬הַבניין ֶשלָ ֶהן‬
‫_____‪.‬‬
‫הַבניין ֶ‬
‫של חנה וׂשרה‪ .‬הַדירה ֶשלָ ֶהן‬
‫_____‪.‬‬
‫הַדירה ֶ‬
‫של חנה וׂשרה‪ .‬הַכלבים ֶשלָ ֶהן‬
‫_____‪.‬‬
‫הַכלבים ֶ‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫כלבים?‬
‫בניין‬
‫מיהַהַהַדירה‬
‫שללמימי‬
‫ֶש ֶשֶל‬

28.

‫זה הַבית‬
‫ֶשלָ נּו‬
‫אלה הַחתולים‬
‫ֶש ִ ָלנּו‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫זאת הַמיטה‬
‫ֶשלָ נּו‬

29.

‫זה הַבניין‬
‫ֶשלָ נּו‬
‫אלה הַכלבים ֶש ִ ָלנּו‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫זאת הַדירה‬
‫ֶשלָ נּו‬

30.

‫מילת היחס‪:‬‬
‫(אני)‬
‫ֶשל‬
‫ֶשלי‬
‫(אתה)‬
‫ֶשלָך‬
‫(את)‬
‫ֶשלְך‬
‫(הוא)‬
‫ֶשל ֹו‬
‫(היא)‬
‫ֶשל ה‬
‫(אנחנו)‬
‫(אתם)‬
‫(הם)‬
‫כֶם‬
‫ֶשל ֶהם‬
‫ֶשלנּו‬
‫(אתן)‬
‫(הן)‬
‫כֶן‬
‫ֶשל ֶהן‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫מילת היחס של בנטיה‬

31.

‫הַספרים שלנוַעל‬
‫השולחנות שלנו‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫איפה הַספרים‬
‫ֶשלָ כֶםַ?‬

32.

‫הַעפרונות שלנוַ‬
‫בתיקים שלנו‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫איפה הַעפרונות‬
‫ֶשלָ כֶםַ?‬

33.

‫הַהורים שלנוַ‬
‫בעבודה‪.‬‬
‫ַ‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫איפה הַהורים‬
‫ֶשלָ כֶםַ?‬

34.

‫הַספרים שלנוַ‬
‫בתיקים שלנו‪.‬‬
‫ַ‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫איפה הַספרים ֶשלָ כֶןַ?‬

35.

‫הַמחברות שלנוַתחת‬
‫השולחנות שלנו‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫איפה הַמ ְחברֹות ֶשלָ כֶןַ?‬

36.

‫הַהורים שלנוַ‬
‫בַעבודה‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫איפה הַהורים ֶשלָ כֶןַ‬
‫?‬

37.

‫ֶש ִל‬
‫ֶש ְל‬
‫ֶשלָ‬
‫ֶשל‬
‫ֶשלָ‬
‫ֶשלָ‬
‫ֶשלָ‬
‫ֶשלָ‬
‫ֶשלָ‬
‫ֶשלָ‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫ֶשל‬

38.

‫תרגיל מתוקשב (‪)Riddle‬‬
‫סרטון ביוטיוב‪ :‬האוטו שלנו (עם כתוביות)‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫קישורים‬
English     Русский Правила