4.79M
Категория: Военное делоВоенное дело
Похожие презентации:

Лекція 2. Організація військового зв’язку. Заняття 2.Основи організації радіозв’язку

1.

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА
НАЗЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ АВІАЦІЇ ХНУПС
КАФЕДРА РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
Лекція № 2
з навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ "
Змістовий модуль 1. Заняття 2
Основи організації радіозв’язку.

2.

Навчальні питання, методичне забезпечення, рекомендована
література та інформаційні ресурси
Лекція 2. Основи організації радіозв’язку.
.
1. Загальна характеристика радіозв’язку.
2. Способи організації радіозв’язку.
Навчальна література
1. Основи організації зв’язку та інформаційних систем: навч. посіб. / Д. С. Комін, В. І.
Василишин, В. П. Коцюба, В. М. Сухотеплий. – Х.: ХНУПС, 2021. – 224 с.
2. Алімпієв А.М. Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв'язку, РТЗ, А та ІС :
навч. посіб. / А.М. Алімпієв, О.І. Кушнір, К.С. Васюта та ін. Х.: ХУПС, 2016. – 326с.
3. Зв’язок та інформаційні системи: Доктрина. Центральне управління зв’язку та ІС ГШ
ЗС України. – К. : ГШ ЗС України, 2020. – 42 с.
4. Новіков Ю.В. Основи організації зв’язку та РТЗ: навч. посіб. / Ю.В. Новіков, Д.С. Комін,
В.І. Василишин та ін. Х.: ХУПС, 2016. – С 32-45.
№2

3.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Величезний розмах операцій, стрімкість бойових дій, різкі
зміни обстановки, тісна взаємодія родів військ, велика вразливість
електропровідних споруд - все це викликає необхідність широкого
використання радіозв'язку.
• Особливо велика роль радіозв'язку в ПС. Повітряний
радіозв'язок є практично єдиним способом оперативного обміну
інформацією між літальними апаратами, а також між наземними
пунктами управління і літальними апаратами. Він забезпечує
передачу команд при зльоті та посадці літаків, управління
польотом в районі аеродрому та на маршруті, передачу команд
при наведенні літаків на ціль, управління в повітрі групою літаків,
що виконують спільний політ і бойове завдання, а також передачу
розпоряджень з наземних пунктів управління. Радіозв'язок
використовується також для передачі розвідувальних та інших
даних, сигналів оповіщення, лиха тощо.
№3

4.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Радіозв’язок – це рід електричного зв’язку, який
здійснюється передаванням електричних сигналів за допомогою
радіохвиль з використанням радіостанцій.
•До засобів радіозв’язку також належать радіопередавачі,
радіоприймачі і відповідні антени (антенні системи).
•Радіохвилі – певний діапазон електромагнітних хвиль з
довжиною хвилі від 10−5 до 1010 метра.
• Радіочастота – це електромагнітна хвиля у просторі без
штучного спрямовуючого середовища з певним номіналом
частоти в межах радіочастотного спектру.
№4

5.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
РОДИ ВІЙСЬКОВГО ЗВ ЯЗКУ
(за середовищем поширення сигналів
електрозв'язку)
-
РАДІОЗВ ЯЗОК
прямої видимості
Іносферний
транкінговий
радіорелейний
тропосферний
супутниковий
ПРОВОДОВИЙ
(КАБЕЛЬНИЙ,
ВОЛП)
ГІДРО
АКУСТИЧНИЙ
№5

6.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
ІОНОСФЕРНИЙ
ПРЯМОЇ ВИДИМОСТІ
ТРАНКІНГОВИЙ
РАДІОЗВ ЯЗОК
РАДІОРЕЛЕЙНИЙ
СУПУТНИКОВИЙ
№6

7.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
•Радіозв’язок прямої видимості - радіозв’язок, що здійснюється в
зоні прямої видимості між антенами радіостанцій та поза зоною
прямої видимості за рахунок рефракції радіохвиль та інших
факторів.
•Радіозв’язок іоносферними хвилями
- радіозв’язок, що
здійснюється між радіостанціями, відбиттям радіохвиль від
іоносфери або їх розсіюванням на неоднорідностях іоносфери.
•В тактичній ланці управління найбільше застосування знаходять
УКХ радіозасоби, транкінгові і супутникові засоби,а в оперативнотактичній – короткохвильові радіозасоби різної потужності і
засоби супутникового зв’язку.
•Супутниковий зв’язок – радіозв’язок, що здійснюється між
земними станціями за допомогою ретрансляції радіосигналів
через супутник-ретранслятор.
№7

8.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
•Транкінговий зв’язок - радіозв’язок мобільних абонентів, що
здійснюється через базову приймально-передавальну станцію
(обмежену кількість базових приймально-передавальних станцій)
або безпосередньо між ними, і при якому застосовується
автоматичний частотний, часовий, частотно-часовий або кодовий
розподіл радіоканалів між абонентами в межах зони
радіодоступу.
•Радіорелейний зв’язок – радіозв’язок прямої видимості між
двома радіорелейними станціями або радіозв’язок, який
здійснюється шляхом багатократної ретрансляції радіосигналів
ланцюгом радіорелейних станцій.
•Тропосферний зв’язок – радіозв’язок, що здійснюється
відбиттям та розсіюванням радіохвиль на неоднорідностях
тропосфери між станціями, які знаходяться поза межами прямої
видимості.
№8

9.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
• Електромагні́тна
хви́ля

процес
розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі у
вигляді змінних зв'язаних між собою електромагнітного та
магнітного полів. Прикладами електромагнітних хвиль
є світло, радіохвилі, рентгенівські
•В залежності від частоти чи довжини
хвилі (ці величини пов'язані між собою),
електромагнітні хвилі відносять до
різних діапазонів. Хвилі в різних
діапазонах різним чином взаємодіють з
фізичними тілами.
•Електромагнітні хвилі з найменшою
частотою (або найбільшою довжиною
хвилі) належать до радіодіапазону
№9

10.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
•Радіозв’язок є одним з основних родів зв’язку, що забезпечує
безперервне управління військами і єдиним родом зв’язку,
здатним забезпечити управління літальними апаратами в
повітрі.
• Радіозв’язок призначений: для передачі та прийому
телеграфних, телефонних і факсимільних повідомлень, а також
передачі даних в автоматизованих системах управління.
•За його допомогою здійснюється передача бойових наказів,
розпоряджень, повідомлень і сигналів бойового управління
одночасно великій кількості кореспондентів (командирам,
штабам, пунктам управління, літальним апаратам тощо) при
порівняно високій мобільності, економічності та живучості.
№10

11.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
До переваг радіозв’язку відносяться:
•можливість встановлення зв’язку з ПУ (командирами,
штабами) місцезнаходження яких невідомо;
•забезпечення зв’язку через територію, зайняту противником,
та непрохідні ділянки місцевості;
•можливість одночасної передачі інформації великій кількості
кореспондентів;
•висока мобільність;
•економічність у порівнянні з іншими родами зв’язку.
Позитивні властивості радіозв’язку набувають особливого
значення для управління частинами та підрозділами авіації,
ЗРВ, РТВ, розвідки та РЕБ в Повітряних Силах, в умовах швидкої
зміни обстановки, високих темпів наступу військ, частої зміни
районів базування і місць розгортання ПУ.
№11

12.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Найбільш суттєвими недоліками радіозв’язку є:
•можливість перехоплення противником інформації, яка
передана по радіоканалах;
•створення противником завад лініям радіозв’язку;
•визначення місцезнаходження працюючих радіостанцій;
•залежність та якість радіозв’язку від атмосферних явищ,
взаємних радіозавад і стану іоносфери;
•вплив на роботу радіозасобів ядерних вибухів.
•При організації радіозв’язку в бойовій обстановці необхідно
суворо дотримуватися мір радіомаскування, які ускладнюють
противнику
радіорозвідку,
перехоплення
повідомлень,
розкриття змісту радіопередач і створення завад.
№12

13.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
• Радіозв’язок
може
бути
одноканальним
або
багатоканальним, одностороннім або двостороннім, прямим
між ПУ або з ретрансляцією на проміжному пункті,
симплексним або дуплексним.
одноканальний
односторонній
багатоканальний
двосторонній
симплексний
прямий між ПУ
дуплексний
з ретрансляцією
№13

14.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
За характером обміну радіозв’язок може бути симплексним
одночастотним, симплексним двочастотним та дуплексним.
•При симплексному одночастотному радіозв’язку працюючі
радіостанції передачу і прийом ведуть по черзі на одній частоті.
• При симплексному двочастотному радіозв’язку передача і
прийом також ведуться по черзі, але на різних частотах прийому
і передачі. При цьому станція, яка приймає повідомлення, має
можливість «перебити» роботу передавальної станції без
очікування закінчення нею своєю передачі.
•При дуплексному радіозв’язку радіостанції, які працюють між
собою, передачу і прийом ведуть одночасно на рознесених
частотах прийому й передачі.
№14

15.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Прямий радіозв’язок забезпечує прийом повідомлень, які
передані безпосередньо з пунктів передачі. Коли прямий
радіозв’язок встановити неможливо, застосовують проміжні
(ретрансляційні) пункти, які обираються так, щоб від них
забезпечувався прямий радіозв’язок з кінцевими пунктами.
•Радіозв’язок через проміжні пункти (радіостанції)
організовується в тих випадках, коли він не може бути
забезпечений безпосередньо через недостатню дальність дії
кінцевих радіостанцій, несприятливих умов проходження
радіохвиль,
забезпечення
радіозв’язку
різнотипними
радіостанціями.
Радіозв’язок через
проміжний
пункт
організовується при роботі в умовах завад і з метою
радіомаскування.
№15

16.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
№16

17.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
№17

18.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
№18

19.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІОЗВ’ЯЗКУ
№19

20.

2. СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
• Основними способами організації радіозв’язку, в залежності від
потреб управління і наявності сил та засобів, є
•Радіонапрямок;
•радіомережа ;
•абонентська група.
•Застосування того чи іншого способу в кожному окремому
випадку залежить від конкретних умов обстановки, призначення
даного зв’язку, ступеня надійності для забезпечення
безперервного управління частинами та підрозділами,
особливостей управління і ведення бойових дій, завантаженості
каналів, необхідності радіомаскування від радіорозвідки
противника.
№20

21.

2. СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
• У радіомережах і радіонапрямках призначається головна
радіостанція, яка зобов’язана керувати всіма підлеглими
радіостанціями радіомережі (кореспондентами) і стежити за
дотриманням ними встановленого режиму й порядку роботи.
• Головною радіостанцією радіомережі (радіонапрямку) є
радіостанція старшого штабу (ПУ).
•У радіомережах взаємодії головна радіостанція призначається
розпорядженням штабу, що організовує взаємодію.
•Якщо в радіомережі працює декілька радіостанцій старшого
штабу, які забезпечують зв’язок одночасно з різних ПУ (КП, ЗКП,
ПвПУ, ДПУ), головною є радіостанція того ПУ, на якому
знаходиться старший командир чи начальник.
№21

22.

2. СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
• Радіомережі та радіонапрямки можуть бути:
• постійнодіючими;
• черговими;
• резервними;
•прихованими.
•Постійнодіючими називаються радіомережі (радіонапрямки), в
яких радіообмін здійснюється регулярно.
•Черговими вважаються радіомережі, в яких радіостанція одного
ПУ (як правило старшого) вмикається тільки для передачі
коротких сигналів, а радіостанції інших кореспондентів
безперервно працюють на прийом на визначених частотах.
№22

23.

2. СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
• Резервні радіомережі й радіонапрямки організовуються для
забезпечення зв’язку зі знов прибулими в ході бойових дій
частинами, а також для забезпечення маневру радіоканалами,
коли за умовами обстановки виникає необхідність у посиленні
(доповненні) існуючих зв’язків.
•Приховані радіомережі і радіонапрямки створюються на випадок
придушення постійнодіючих радіомереж (радіонапрямків)
навмисними завадами противника.
•Радіонапрямок – спосіб організації радіозв’язку між двома
радіостанціями.
№23

24.

2. СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
• Радіонапрямок - спосіб організації радіозв'язку між двома
ПУ (командирами, штабами), при якому у кожного з них
виділяється радіостанція, що працює на
Варіанти організації радіозв’язку у радіонапрямку
№24

25.

2. СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Радіозв’язок за напрямком має ряд переваг у порівнянні з
радіомережею:
•висока скритність зв’язку, особливо при використанні різних частот
прийому і передачі;
•порівняно велика перепускна здатність;
•можливість використання спрямованих антен, що збільшує дальність
зв’язку;
•відносно висока своєчасність зв’язку;
•можливість організації букводрукуючого телеграфного зв’язку із
застосуванням апаратури засекречування;
•простота організації радіозв’язку.
Основними недоліками даного способу є:
•підвищена витрата радіозасобів і радіоданих;
•неможливість ведення циркулярних передач.
№25

26.

2. СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
• Радіомережа – спосіб організації радіозв’язку між трьома і
більше радіостанціями.
Радіомережа - спосіб організації радіозв'язку між
декількома (трьома і більш) ПУ (командирами, штабами), при
якому у кожного з них виділяється радіостанція, що працює на
радіоданих, встановлених тільки для цієї радіомережі.
Варіанти організації радіозв’язку у радіомережі
№26

27.

2. СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
•Радіомережа – це найбільш розповсюджений спосіб організації
радіозв’язку між наземними ПУ, між наземними ПУ й екіпажами
літальних апаратів, а також між екіпажами літальних апаратів у
повітрі.
• Основними перевагами радіомережі є:
•менша витрата засобів радіозв’язку на старшому ПУ;
•можливість циркулярної передачі інформації декільком
кореспондентам;
•Основні недоліки у порівнянні з радіонапрямком:
•складніша організація зв'язку;
•нижче розвідзахищеність, імітостійкість, стійкість зв'язку;
• в цілому нижче надійність, оскільки при виході з ладу
головної радіостанції, відразу втрачається зв'язок зі всіма
підлеглими ПУ (командирами, штабами).
№27

28.

2. СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
•У порівнянні з радіонапрямком, радіомережа має меншу
стійкість, пропускну здатність і безпеку зв’язку.
•Призначення, склад і порядок роботи радіомережі в кожному
окремому випадку залежить від характеру завдань, які
виконуються підрозділами авіації, ЗРВ, РТВ, РЕБ та спеціальних
військ ПС ЗС України.
• При використанні частотно-адаптивних радіостанцій зв'язок
може бути організовано по абоненським групам. Адаптивний
радіозв`язок забезпечується, як правило, по радіонапрямку, але
може забезпечуватися і в радіомережі. Адаптивний радіозв`язок
порівняно з неадаптивним забезпечує автоматизацію:
• - вибору робочих частот за мінімальним рівнем перешкод;
• - входження у зв`язок;
• - перестройки радіолінії на інші частоти.
№28

29.

2. СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
•Абонентська група – спосіб організації радіозв’язку між
декількома ПУ (командирами, штабами), радіостанції яких
працюють на групі виділених рівнодоступних частот.
• Рівнодоступними частотами вважають такі частоти,
використання яких в рівній мірі доступно будь-якому
кореспонденту абоненської групи.В абоненській групі одночасно
можуть утворюватися декілька радіонапрямків з можливістю
пріоритетного і циркулярного виклику кореспондентів головною
радіостанцією абонентської групи.
№29

30.

2. СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
•Для забезпечення постійного управління військами в
залежності
від
оперативно-тактичних
обставин
використовується радіозв’язок. Для більш ефективного
використання радіозв’язку необхідно вибирати той чи
інший спосіб його організації (напрямок; мережа;
абонентська група), якісно розробляти та своєчасного
доводити радіодані до виконавців.
№30

31.

Дякую за увагу!
31
№31
English     Русский Правила