469.38K
Категория: ФинансыФинансы

Фінансовий облік

1.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
навчальної дисципліни
«Фінансовий облік ІІ»
Кадрове забезпечення –
к.е.н., ст. викл.

2.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
навчальної дисципліни
«Фінансовий облік ІI»
Обсяг – 4,5 кредитів, 162 години
Період навчання − ІV курс, VII-VIII семестр
Підсумкова форма контролю − іспит
Навчальна дисципліна включена у Державну атестацію
(державні екзамени, дипломна робота)

3.

4.

Мета дисципліни –
формування системи знань
з теорії та практики ведення
обліку пасивів на
підприємствах різних форм
власності
Місце дисципліни у фаховій
моделі підготовки − вивчення
дисципліни «Фінансовий облік ІІ»
є логічним продовженням
дисципліни «Фінансовий облік І»

5.

6.

Основні змістові модулі (теми)
Змістовий модуль І. Облік власного капіталу
і забезпечення зобов’язань
Тема 1. Облік власного капіталу
Тема 2. Бухгалтерський облік при ліквідації
товариства
Тема 3. Облік забезпечення майбутніх витрат і
платежів, цільового фінансування та цільових
надходжень
Змістовий модуль ІІ. Облік
довгострокових зобов’язань
Тема 4. Поняття зобов’язань, основні види та
форми розрахункових взаємовідносин. Облік
довгострокових позик
Тема 5. Облік довгострокових векселів
виданих
Тема 6. Облік довгострокових зобов’язань за
облігаціями, інших довгострокових
зобов’язань
Змістовий модуль ІІІ. Облік поточних зобов’язань
Тема 7. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
Тема 8. Облік іншої поточної заборгованості
Тема 9. Облік розрахунків за податками і платежами
Тема 10. Облік розрахунків за страхуванням
Тема 11. Облік розрахунків з оплати праці
Тема 12. Облік розрахунків за іншими операціями

7.

Змістовий модуль ІV. Облік витрат за
елементами
Тема 13. Облік витрат за елементами
Змістовий модуль VІ. Облік доходів і
результатів діяльності
Тема 17. Формування та облік доходів за
видами діяльності
Тема 18. Порядок формування та облік
фінансових результатів
Змістовий модуль V. Облік витрат
діяльності
Тема 14. Основні вимоги до визнання
і оцінки витрат
Тема 15. Облік витрат звітного
періоду
Тема 16. Облік витрат іншої
звичайної діяльності
Змістовий модуль VІІ. Облік на
позабалансових
Тема 19. Облік на позабалансових
рахунках
Змістовий модуль VІІІ. Бухгалтерська
звітність
Тема 20. Бухгалтерська звітність

8.

Основні фахові компетентності, які формує
дисципліна

9.

Конкурентні переваги

10.

Навчально-методичне, наукове та інформаційне
забезпечення

11.

Застосування інноваційних технологій навчання
English     Русский Правила