Фахівець з обліку та оподаткування може працювати на посадах:
Міжнародний герб бухгалтерів складається з трьох фігур: сонце – бухгалтерський облік осяває господарську діяльність; ваги – балансова рі
Взаємозв′язок бухгалтерського обліку з іншими науками
9.05M
Категория: ОбразованиеОбразование

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

1.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда Нобеля

2.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Хто буде мене навчати?
Керівник спеціалізованих навчальних програм
КУЗНЕЦОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА,
доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України
Член
Американської
фінансової
асоціації (AFA)
Член
Європейської
облікової
асоціації (EAA)
Член Облікової та Фінансової
Асоціації Австралії та Нової Зеландії
(AFAANZ)
Постійний член дослідницької групи
з управлінського обліку MARG,
London School of Economics and
Political Science, LSE (Great Britain)
Член Методологічної Ради Інституту
Аудиту України
Член Науково-методичної комісії з
економіки і підприємництва МОН
України
Професор University of Wales (Great
Britain)
Головний
редактор
Universal
Journal of Accounting and Finance
(USA), Спецвипуск «Special Issue:
Synergy of Accounting, Finance and
Management in Chaotic Environment»,
2014
Член редакційних
колегій 9
наукових фахових видань США,
Австралії, Росії, України

3.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Унікальність навчання за спеціальністю
«Облік та оподаткування»
в Університеті імені Альфреда Нобеля
100%
працевлаштування
випускників за
спеціальністю,

4.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Унікальність навчання за спеціальністю
«Облік та оподаткування»
в Університеті імені Альфреда Нобеля
викладання професійних дисциплін
ведеться вже з 1 курсу,
опанування дисциплін здійснюється з
використанням міжнародних стандартів
навчання,
студенти самостійно обирають
спеціалізовані вибіркові дисципліни за
бажанням,

5.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Унікальність навчання за спеціальністю
«Облік та оподаткування»
в Університеті імені Альфреда Нобеля
передбачено поглиблене вивчення
англійської мови та міжнародної фінансової
термінології (перший рік навчання адаптаційний),
підготовка до закордонних стажувань або
продовження навчання в інших країнах,

6.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Унікальність навчання за спеціальністю
«Облік та оподаткування»
в Університеті імені Альфреда Нобеля
викладачами кафедри розроблено 12 нових
унікальних навчальних програм, які
враховують останні досягнення міжнародної
облікової науки й сучасного практичного
досвіду провідних зарубіжних і вітчизняних
компаній,

7.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Унікальність навчання за спеціальністю
«Облік та оподаткування»
в Університеті імені Альфреда Нобеля
за останні 4 роки викладачами
кафедри підготовлено та видано
18 підручників, визнаних в Україні
та за кордоном,

8.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Унікальність навчання за спеціальністю
«Облік та оподаткування»
в Університеті імені Альфреда Нобеля
дві навчальні програми увійшли до 25
найкращих програм ВНЗ України та
працедавців: «Лекції банківських
спеціалістів» (з ПАТ КБ «Приватбанк»);
«Оцінка та управління вартістю компанії на
базі концепцій CCF та теорем G1, G2, G3» (з
консалтинговою групою «Каупервуд»).

9.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Г. Сковорода говорив, що світ
– це театр. І кожен повинен для
себе обрати ту роль, яку він
зможе найкраще виконати, ту, що
відповідає його нахилам і
здібностям. Стосується це,
насамперед, вибору професії.

10.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Професія бухгалтер - одна з найстаріших. Корені
цієї цікавої професії входять так глибоко в історію,
що ніхто точно не знає, де їх і шукати. З впевненістю можна сказати, що облік з’явився тоді, коли
людина стала людиною.

11.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Бухгалтер (нім.
«Buch» - книга,
«Halter» - власник) фахівець у галузі
бухгалтерії. В даний
час професія є
важливою, без неї не
обходиться жодне
підприємство.

12.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
До 90-х років
бухгалтерів
називали
"державними
контролерами"

13.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Протягом
останніх років
професія
бухгалтера займає
четверте місце в
рейтингу найбільш
популярних
професій на ринку
праці.

14.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Будь-який вид підприємницької діяльності
потребує грамотних фахівців з бухгалтерського обліку.
Представники цієї професії відповідальні за складання
бухгалтерської та податкової звітності, її оформлення
відповідно до встановленого порядку для передачі до
фондів та податкову інспекцію, здачі в архів.
Бухгалтери беруть участь у проведенні економічного
аналізу господарсько-фінансової діяльності
підприємства .

15.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Сучасний бухгалтер -це
кваліфікований спеціаліст
у галузі статистики,
фінансів та кредиту,
організації, планування,
економіки конкретної
галузі господарства,
здійснення бухгалтерського обліку.

16.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
ПЛЮСИ ПРОФЕСІЇ
1.Затребуваність на ринку
праці.
2.Переважно нормований
робочий день.
3.Можна мати додатковий
заробіток, наприклад,
допомагати з веденням
бухгалтерії дрібним
підприємцям.

17.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Це можливість навчитися
вести облік на комп'ютері:
оформляти документи і
реєструвати господарські
операції, аналізувати
інформацію і формувати
бухгалтерську і податкову
звітність.

18.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Головний бухгалтер на підприємстві -це перша людина
після керівника з прийняття усіх рішень, що стосуються
фінансово-господарської діяльності, оскільки саме він поряд з
директором ставить свій підпис майже на усіх документах. А це не
тільки відповідальність, але й авторитет.

19. Фахівець з обліку та оподаткування може працювати на посадах:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Фахівець з обліку та оподаткування може працювати на посадах:
- Фінансового директора
- Заступника директора з фінансової роботи
- Головного бухгалтера
- Бухгалтера, бухгалтера-ревізора
- Керівника аудиторської фірми, аудитора
- Бухгалтера-експерта
- Наукового співробітника
- Викладача обліково-аналітичних дисциплін
(на підприємствах різних форм власності та галузей
економіки: виробничих, торгівельних, бюджетних,
промислових, транспортних, будівельних,
сільськогосподарських)

20. Міжнародний герб бухгалтерів складається з трьох фігур: сонце – бухгалтерський облік осяває господарську діяльність; ваги – балансова рі

Міжнародний герб
бухгалтерів складається
з трьох фігур: сонце –
бухгалтерський облік
осяває господарську
діяльність;
ваги – балансова
рівність; крива Бернуллі
– облік буде існувати
вічно! Девіз бухгалтерів:
“Наука, довіра,
незалежність!”
Міжнародний герб бухгалтерів

21.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК – ЦЕ ОСНОВА
УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ, ЯКА ВКЛЮЧАЄ ДИЗАЙН ФОРМ
ОБЛІКУ, СКЛАДАННЯ КОШТОРИСІВ, АНАЛІЗ
ВИТРАТ І ДОХОДІВ, АУДИТОРСЬКІ
ПЕРЕВІРКИ, РОЗРАХУНОК І ОЦІНКУ ВСІХ
ВИДІВ ПОДАТКІВ
Без бухгалтерського обліку неможливе
функціонування підприємств і організацій
любої галузі економіки та форми власності.
НЕДАРЕМНО У СВІТІ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
ОБЛІК НАЗИВАЮТЬ “МОВОЮ БІЗНЕСУ”!

22. Взаємозв′язок бухгалтерського обліку з іншими науками

Юридичні
науки:
господарське,
трудове,
фінансове
право та ін.
Технологічні науки
Філософія
Бухгалтер
ський
облік
Похідні від
бухгалтерського
обліку:
Економічний аналіз;
Контроль і ревізія;
Судово-бухгалтерська
експертиза; Аудит
Методологія науки
(гносеологія)
науки:
Політекономія;
Фінанси;
Економіка
галузі;
Економіка
підприємства;
Менеджмент;
Маркетинг
тощо
Зміст науки (онтологія)
Взаємозв′язок бухгалтерського обліку з іншими
Економічні
науками
Математика;
Мовознавство;
Теорія статистики;
Математична
статистика;
Теорія ймовірності;
Інформатика;
Економічна
кібернетика;
Економетрика;
Математичне
програмування
Основи теорії
бухгалтерського
обліку;
Фінансовий облік;
Управлінський облік;
Податковий облік

23.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Студенти спеціальності “Облік та
оподаткування” вивчають повний комплекс
фундаментальних та професійно-орієнтованих
дисциплін:
- Економіка підприємства; Економіка праці...;
- Менеджмент; Маркетинг; Бізнес-планування;
- Фінансовий та Податковий менеджмент;
- Бухгалтерський та Фінансовий облік; Аудит;
- Управлінський облік; Контроль і ревізія;
- Облік у зарубіжних країнах; Облік ЗЕД;
- Облік у банках; Облік у бюджетних установах;
- Інформаційні системи обліку і аудиту;
- Податкова система; Податковий облік;
- Звітність підприємства; Економічний аналіз

24.

Люди цієї професії мають бути, перш за
все, відповідальні та організовані.
Бухгалтер повинен не
просто вміти вести книги,
добре знати облік,
економіку, але й володіти
основами технології
виробництва, трудовим і
цивільним правом,
діловодством,
комп'ютерною технікою та
іноземними мовами

25.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
Якісній підготовці фахівців з обліку
та оподаткування сприяє добре
поставлена навчально-методична і
наукова робота викладачів кафедри,
результати якої оформляються у вигляді
дисертаційних робіт та навчальних
посібників загальнодержавного
значення, які отримали гриф
Міністерства освіти і науки України і
використовуються у багатьох
навчальних закладах України

26.

27.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Альфреда НОБЕЛЯ
ЛАСКАВО ПРОСИМО НА
НАВЧАННЯ
ЗА
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
“ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ”
ДО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ!
ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ –
ЦЕ ПРОФЕСІЯ ДЛЯ ЖИТТЯ!
English     Русский Правила