Основні уявлення про силу, момент сили лекція 1
Зміст предмету «Технічна механіка».
Теоретична механіка
Теоретична механіка і її розділи
Основні питання лекції
Основні терміни
Поняття сили в механіці
Система сил
Сили зовнішні і внутрішні
Аксіоми статики
Вільне і невільне абсолютно тверде тіло.
Аксіома про в’язі
Напрямок реакції деяких основних типів в’язів.
Підсумок
Джерела
102.00K
Категория: МеханикаМеханика

Основні уявлення про силу, момент сили

1. Основні уявлення про силу, момент сили лекція 1

1
06.02.2018

2.

Механікою
в
широкому
понятті
цього
слова
називається
наука,
яка
присвячена
розв’язанню
різних задач, пов’язаних з
вивченням
руху
або
рівноваги тих чи інших
матеріальних тіл і про
взаємодію між цими тілами.
2
06.02.2018

3.

Механіка
вивчає
просту
форму
механічний рух.
найбільш
руху

1.Які види руху Ви знаєте ще?
2. Наведіть приклади.
3. Дайте означення механічного
руху
3
06.02.2018

4.

Механічним
рухом називається
зміна відносного положення з часом
матеріальних тіл, а також зміна
відносного положення частинок
одного і того ж матеріального
тіла, тобто деформація.
Дайте
означення рівноваги
4
06.02.2018

5.

Під
рівновагою твердого тіла в
статиці розуміють стан його
спокою по відношенню до
системи
координат,
яку
приймають за нерухому.
5
06.02.2018

6. Зміст предмету «Технічна механіка».

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА
РОЗРАХУНКИ ДЕТАЛЙ МАШИН
МЕХАНІЧНІ ПЕРЕДАЧІ
6
06.02.2018

7. Теоретична механіка

наука,
яка вивчає загальні
закони
механічного
руху
матеріальних тіл і встановлює
загальні прийоми і методи
розв’язання питань, пов’язаних
з цим рухом.
7
06.02.2018

8. Теоретична механіка і її розділи

Статика
Кінематика
Динаміка
8
06.02.2018

9.

В
статиці вивчається правила
додавання сил і умова рівноваги
твердих тіл.
В
кінематиці вивчається рух
тіл лише з геометричного боку
не враховуючи дію на ці тіла
сил.
9
06.02.2018

10.

В
динаміці
вивчається
залежність
між
рухом
матеріальних тіл і діючими на
них силами.
10
06.02.2018

11. Основні питання лекції

•Поняття сили в механіці.
•Система сил.
•Аксіоми статики.
•Вільне і невільне абсолютно
тверде тіло.
11
06.02.2018

12. Основні терміни

Матеріальне
тіло розмірами якого
нехтують в умовах даної задачі
називається
матеріальною
точкою.
Абсолютно
твердим називається
тіло, відстань між довільними
точками якого завжди лишається
незмінною.
12
06.02.2018

13. Поняття сили в механіці

Сила
– це
міра механічної
взаємодії в дану мить на
матеріальну частку.
Сила
є векторна величина, яка
має напрямок, модуль і точку
прикладення.
13
06.02.2018

14.

Точкою
прикладення
сили
називається
та
матеріальна
частка тіла, на яку безпосередньо
діє сила.
Пряма по який направлена сила
називається лінією дії сили.
За одиницю сили приймається сила,
яка називається ньютоном - Н.
14
06.02.2018

15. Система сил

Сукупність сил, які діють на дане
тіло називається системою сил.
Дві системи сил, називаються
еквівалентними,
якщо
вини
однаково механічно діють на одне
і теж вільне тверде тіло.
Одна сила еквівалентна даній
системі
сил
називається
рівнодіючою цієї системи.
15
06.02.2018

16.

Як
що система сил така, що під її
дією вільне тіло не змінює свого
руху, або продовжує залишатися в
покої, то така система сил
називається зрівноваженою
системою.
Сила,
яка будучи приєднана до
деякої системи сил, діючих на тіло,
приводить систему до рівноваги,
називається зрівноваженою силою
даної системи.
16
06.02.2018

17.

Зрівноважуюча
сила за величиною
дорівнює рівнодіючій силі, лежить
з нею на одній прямій і має
протилежний напрямок.
Зрівноважуюча
сила і рівнодіюча
сила
утворюють
зрівноважену
систему сил.
17
06.02.2018

18. Сили зовнішні і внутрішні

Сили,
які діють на дане тіло з
боку інших тіл, називаються
зовнішніми силами.
Сили
взаємодії між частками
даного
тіла
називаються
внутрішніми силами
18
06.02.2018

19. Аксіоми статики

В основі статики лежать аксіоми
статики.
Перша аксіома (закон інерції);
Друга аксіома (умова рівноваги двух
сил);
Третя аксіома (принцип приєднання і
усунення зрівноважених сил);
Четверта аксіома статики (правило
паралелограму);
П’ята аксіома (закон рівності дії і
протидії);
19
Шоста аксіома.
06.02.2018

20. Вільне і невільне абсолютно тверде тіло.

За вільне тіло приймається
тіло, яке нескріплене з
іншими тілами, тобто йому
можна надати
довільне
переміщення в просторі.
20
06.02.2018

21.

При розв’язанні більшості задач
механіки приходиться мати справу з
невільними тілами. Якщо тіла невільні.
То кажуть, що на них накладені в’язі.
В’язями
називаються тіла, які
обмежують переміщення інших
тіл.
Сила з якою в’язі діють на тіло
називаються силою реакції
(реакцією) цієї в’язі.
21
06.02.2018

22. Аксіома про в’язі

Всяке
невільне тіло можна
розглядати як вільне, якщо
подумки відкинути в’язі і
замінити їх реакціями.
22
06.02.2018

23. Напрямок реакції деяких основних типів в’язів.

Гладка опорна поверхня.
Нерухомий циліндричний шарнір або
підшипник.
Рухомий циліндричний шарнір (каток).
Підпятник.
Гнучка в’язь.
Невагомий стержень.
23
06.02.2018

24. Підсумок

Ми
познайомились з основними
поняттями статики.
На
самостійне вивчення
питання: Аксіоми статики
24
06.02.2018

25. Джерела

Е. М. Никитин. Теоретическая
механика для техникумов. — М.:
Наука, 1988 — 336с. С. 9-36
Д.В. Чернилевский, Лаврова В.Е.,
Романов В.А. Техническая механіка, М.: Наука. Главная редакція фізикоматематической литературы, 1982.544 с. С. 23-30
25
06.02.2018
English     Русский Правила