Дисципліна «Інноваційні технології в освіті»
ПЛАН ЛЕКЦІЇ
1. Здоров’я суб’єктів педагогічного процесу як одна з актуальних проблем сучасної освіти
види здоров’я
Критеріальна база видів здоров’я
напрями розвитку валеології
напрями розвитку педагогічної валеології
Складові синдрому емоційного вигорання
Шляхи позитивного впливу на здоров’я педагога
2. Здоров’язберігаючі технології в освітянській практиці
Постановка завдання здоров’язбереження в освітньому процесі
Здоров’язберігаючі технології
. Здоров’язберігаючі технології ноосферної освіти
Біоадекватна REAL-методика
Основні етапи реалізації ноосферної REAL-методики
Нейролінгвістичне програмування як здоров’язберігаюча технологія
аналіз складових поняття «нейролінгвістичне програмування»
Принципи НЛП
Принципи НЛП
Базове положення №1. Свідомість та тіло – частини однієї кібернетичної системи.
Карта спостережень
Базове положення №2
Базове положення №3
ЛІТЕРАТУРА
ЛІТЕРАТУРА
179.59K
Категория: ПедагогикаПедагогика

Інноваційні технології в освіті. Здоров’язберігаючі технології

1. Дисципліна «Інноваційні технології в освіті»

ДИСЦИПЛІНА «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ОСВІТІ»
ТЕМА 8.
Здоров’язберігаючі
технології
д.пед.н.,
проф. Л.В. Штефан

2. ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1.
Здоров’я
суб’єктів
педагогічного процесу як
одна
з
актуальних
проблем сучасної освіти
2.
Здоров’язберігаючі
технології в освітянській
практиці

3. 1. Здоров’я суб’єктів педагогічного процесу як одна з актуальних проблем сучасної освіти

4.

Вступаючи
у нове тисячоліття,
сучасна освіта почала свій
розвиток на якісно новому рівні.
Розглядаючи особистість як
найвищу цінність, вона
сконцентрувала увагу на
головній вітальній цінності –
здоров’ї як того, хто навчає, так
і того, хто навчається.
Приводом до цього став
комплекс причин, серед яких, у
першу чергу, виступає різке

5.

Сократ
Здоров’я – не все,
але без нього все
інше – ніщо!

6.

Здоров’я - стан повного
фізичного, духовного і
соціального благополуччя, а
не тільки як відсутність
хвороб і фізичних дефектів
Статут Всесвітньої організації
охорони здоров’я

7. види здоров’я

ВИДИ ЗДОРОВ’Я
Вид здоров’я
Суть виду
????????? ??????’?
поточний стан органів і систем організму
людини, основу якого складає біологічна
програма індивідуального розвитку
рівень зростання та розвитку органів і систем
організму
стан психічної сфери, основу якого складає
духовний комфорт, що забезпечує адекватну
поведінкову реакцію
комплекс характеристик мотиваційної та
інформаційної сфер життєдіяльності, основу
якого визначає система цінностей, установок і
мотивів поведінки індивіда у суспільстві
??????? ??????’?
???????? ??????’?
???????? ??????’?

8. Критеріальна база видів здоров’я

КРИТЕРІАЛЬНА БАЗА ВИДІВ ЗДОРОВ’Я
«я можу»
Соматичне і
фізичне
здоров’я
«я хочу».
Психічне
здоров’я
«я
повинен»
Моральне
(етичне)
здоров’я

9.

Ці підходи стали основою нової наукової
галузі – валеології, яка поставила у центр
уваги питання формування здоров’я
особистості.
Сам термін «валеологія» у 80-х роках ХХ
століття увів у наукову літературу
І.Брехман, започаткувавши її розвиток як
науки.

10. напрями розвитку валеології

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВАЛЕОЛОГІЇ
Напрям валеології
Суть напряму
своїм
предметом
медична валеологія має
дослідження людини зі всіма її
проблемами
педагогічна валеологія досліджує процеси включення
особистості (на різних етапах її
становлення) у валеологічну
індивідуальну програму

11. напрями розвитку педагогічної валеології

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ВАЛЕОЛОГІЇ
вивчення
питань, пов’язаних
зі здоров’язбереженням тих,
хто навчається
вивчення
питань, пов’язаних
зі здоров’язбереженням тих,
хто навчає

12.

!!!
Особлива увага
до здоров’я
педагога не
випадкова, адже
відомо, що за
даними соціальнодемографічних
досліджень праця
педагога
належить до
найбільш
напружених в
емоційному плані
видів діяльності

13.

Одним
із проявів їх професійної
деформації виступає синдром
емоційного вигорання.
Цей термін був уведений
американським психіатром Х. Дж.
Фрейденбергером у 1974 році для
характеристики психологічного
стану здорових людей, що
знаходяться в інтенсивному і тісному
спілкуванні.

14. Складові синдрому емоційного вигорання

СКЛАДОВІ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО
ВИГОРАННЯ
Складова
Суть складової
Емоційне виснаження
відчуття емоційної
спустошеності і втоми,
викликане роботою
Деперсоналізація
припускає
цинічне
відношення до праці
Редукція професійних
досягнень
виникнення
відчуття
некомпетентності у своїй
професійній
сфері,
усвідомлення неуспіху в
ній

15. Шляхи позитивного впливу на здоров’я педагога

ШЛЯХИ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ НА
ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГА
??????? ??????? ? ???? ????????????? ???? ???????? ???????????? ???????? ??
??????????? ???????? ????? ????????;
????????????? (????????? ??????????).
??????????? ? ???????? ????? ??? ????????????? ????????? ? ???????? ??????.

16. 2. Здоров’язберігаючі технології в освітянській практиці

17.

Поняття
«здоров’язберігаючі освітні
технології» більшість дослідників
визначають виходячи з «родового» поняття
«освітні технології».
Якщо
останні відповідають на питання «як
учити?», то логічною виявиться відповідь:
так, щоб не завдавати шкоди здоров’ю
суб’єктам освітнього процесу.
Не
дивно, що здоров’язбереження сьогодні
розглядають як якісну характеристику
будь-якої освітньої технології.

18. Постановка завдання здоров’язбереження в освітньому процесі

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Завдання
Суть завдання
Завдання-мінімум
відповідає фундаментальному принципу
медицини: «Не нашкодь!»
Завдання-оптимум
передбачає, що поряд із задачеюмінімумом вирішуються й питання,
пов’язані з формуванням у тих, хто
навчається, культури здоров’я, мотивації
на ведення здорового способу життя

19. Здоров’язберігаючі технології

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
це
такі технології, які забезпечують формування
культури здоров’я у суб’єктів педагогічного процесу
через формуванню ціннісного ставлення до власного
здоров’я та здоров’я інших, позитивної мотивації на
здоровий спосіб життя, оволодіння навичками
здорового способу життя й створення відповідного
навчально-виховного середовища.
Здоров’язберігаючі
технології передбачають активну
модель роботи того, хто навчається, на занятті.
Вважається, що задля цього навчальний процес
повинен носити творчий характер.

20.

«Ціна навчання для
здоров’я»
Критерій мірила якості тих або інших
педагогічних дій!!!

21. . Здоров’язберігаючі технології ноосферної освіти

. ??????’??????????? ?????????? ?????????? ??????
На
принципах
здоров’язбереження
ґрунтується сьогодні ноосферна освіта,
однією з засновниць якої виступає
Н.Маслова.
Метою цього напряму є формування у
того,
хто
навчається,
гармонійного,
екологічно здорового типу цілісного
мислення,
заснованого
на
усвідомленому
сукупному
володінні
логічним (лівополушарним) і образним
(правополушарним) мисленням.

22.

Сукупна робота двох
півкуль мозку при цьому
стає усвідомленим
прийомом, методом
вирішення
різноманітних завдань!

23.

Мислеобраз
індивідуально сприйнятий всіма органами
почуттів цілісний образ предмету (явища)

24. Біоадекватна REAL-методика

БІОАДЕКВАТНА REAL-МЕТОДИКА
??????????? REAL ???????? ? ????? ????:
«Relaxation» – ???????????? ????????, ?????????? ?? ???????????
ін
ф
о
р
м
а
ц
іїіа
к
т
и
в
із
а
ц
іюп
р
а
в
о
ї (т
в
о
р
ч
о
г
оп
) ів
к
у
л
і;
«Action» – активне тренуюче
навчання, побудоване на
т
р
е
н
у
в
а
н
н
іл
ів
о
їп
ів
к
у
л
і;
«Learning» – ????????.

25.

Мета викладацької
діяльності у ноосферній
освіті
навчання учнів методиці мислення
мислеобразами та створення
цілісної особово орієнтованої
системи мислеобразів із конкретної
навчальної дисципліни

26. Основні етапи реалізації ноосферної REAL-методики

О
С
Н
О
В
Н
ІЕ
Т
А
П
ИР
Е
А
Л
ІЗ
А
Ц
ІЇН
О
О
С
Ф
Е
Р
Н
О
Ї REAL-М
Е
Т
О
Д
И
К
И
Етап
Суть етапу
Перший етап
(придбання знання)
проходить у стані релаксації. Під час цього етапу
відбуваються мотивація і формування мислеобраза
навчального
матеріалу
із
структурованою
інформацією
Другий етап
(формування уміння
використовувати
знання)
Третій етап
(закріплення навику
використання знань)
проходить у стані релаксації. Під час цього етапу
відбуваються мотивація і формування мислеобраза
навчального
матеріалу
із
структурованою
інформацією
Під
час
цього
етапу
відбувається
«відрив»
навчального образу від підручника, відбувається
пошук
власних
прикладів
з
подальшими
(перевірочними)
повтореннями
і
коректуванням
зразків. Домашнє завдання є продовженням третього
етапу.
Його
виконання
передбачає
створення
власного мислеобразу.

27. Нейролінгвістичне програмування як здоров’язберігаюча технологія

????????????????? ????????????? ?? ??????’??????????? ??????????
??? ???????? ?????????????? ?? ??????’??????????? ????????? ?????????? ???????????????????
п
р
о
г
р
а
м
у
в
а
н
н
яН

П
). О
д
н
аізк
н
и
гЯ
н
аМ
а
к

е
р
м
о
т
т
ат
аД
ж
о
з
е
ф
аО
’К
о
н
н
о
р
ат
а
кін
а
з
и
в
а
єт
ь
с
яН
«Л
Пт
а
з
д
о
р
о
в
’яВ
. и
к
о
р
и
с
т
а
н
н
яН
Л
Пд
л
яп
о
к
р
а
щ
е
н
н
яз
д
о
р
о
в
’ят
аб
л
а
г
о
п
о
л
у
ч
ч
я
».
??? ??? ??????? ? ???? ??? ???????? ? ????? ???????? ????????????: ???????? ??????? ????????? ?????,
г
е
ш
т
а
л
ь
т
т
е
р
а
п
іїФ
р
іц
аП
е
р
л
з
аіп
с
и
х
о
т
е
р
а
п
е
в
т
и
ч
н
о
г
ом
е
т
о
д
уМ
іл
т
о
н
аЕ
р
ік
с
о
н
а
.

28.

?????? “???” ?? ???? ?????????? ???? ???????? ????????? ???????? (???).
????? ????????? ??????????????? ???????? ??????? ??? – ?? ???????? ?????????????
т
в
о
р
ч
о
г
ос
п
ів
р
о
б
іт
н
и
ц
т
в
аР
и
ч
а
р
д
аБ
е
н
д
л
е
р
азД
ж
о
н
о
мГ
р
ін
д
е
р
о
м
.
???? ????? ????????? ? ?????? ??? ???????????? ? ???????? ??????, ?? ?????? ?
1975 – 1977 р
о
к
а
х
: «С
т
р
у
к
т
у
р
ам
а
г
ії» (1 т
а2 т
о
м
ит
) аП
«а
т
т
е
р
н
и
» (1
?? 2 ????).

29. аналіз складових поняття «нейролінгвістичне програмування»

?????? ????????? ??????? «????????????????? ?????????????»
Складова
Суть складової
???????? “?????”
означає ту фундаментальну ідею, що
поведінка людини своїми джерелами сягає
неврологічних процесів бачення, слухання,
сприйняття запаху, смаку, дотику
? ? ? ? ? ? ? ?
“лінгвістичн
?”
підкреслює те, що люди застосовують мову
для того, щоб упорядковувати свої думки й
поведінку, а також, щоб вступати у
комунікацію з іншими людьми
? ? ? ? ? ? ? ?
“? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ння ”
позначає специфіку тих способів, якими
люди організують свої ідеї і дії, щоб
одержувати бажані результати

30.

Одним із головних «острахів»,
що стають на шляху втілення
НЛП у навчально-виховний
процес виступає так звана
маніпулятивність, можливість
підсвідомого впливу на учнів.
Для того, щоб усунути
побоювання щодо
маніпулювання свідомістю
людини педагогу необхідно
додержуватись ряду
принципів.

31. Принципи НЛП

ПРИНЦИПИ НЛП
Принцип
??????? ?????????
Принцип
взаємодопо
моги
Суть принципу
ґрунтується на глибинному розумінні творчої
сутності особистості, її внутрішніх джерелах
позитивного розвитку та відношенні до неї як
найвищої цінності
реалізує професійно-етичні основи взаємодії,
які передбачають, що між учнем та педагогом
існують відносини, які базуються на розумінні
та бажанні допомогти одне одному вирішити
складні проблеми життєдіяльності
дозволяє використовувати техніки НЛП у
педагогічній
діяльності
на
підґрунті
Принцип
взаємодовір взаємоправних відносин, які ґрунтуються на
впевненості тих, хто навчається, у тому, що
?
будь-які дії педагога позитивні, а кожен із них
для викладача – беззаперечна цінність.

32. Принципи НЛП

ПРИНЦИПИ НЛП
Принцип
Суть принципу
при реалізації технік НЛП інженер-педагог
повинен реалізувати модель відносин, що
давно
виправдала
себе
в
медицині
й
Принцип
відповідаль спирається на коротку, але ємну фразу «Не
навроч!» як таку, що покладає на педагога
ності
підвищену відповідальність за результати своєї
педагога
діяльності. У разі невпевненості у своїх
за свої дії
можливостях щодо позитивного ефекту від
застосування цих підходів, поверхневих знань
та
умінь
категорично
забороняється
використовувати їх у своїй практиці.

33.

Адаптація
положень
НЛП до умов
освітнього середовища

34. Базове положення №1. Свідомість та тіло – частини однієї кібернетичної системи.

БАЗОВЕ ПОЛОЖЕННЯ №1. СВІДОМІСТЬ ТА ТІЛО –
ЧАСТИНИ ОДНІЄЇ КІБЕРНЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ.
?????? ???????? ??? ?? ???????, ?? ?????????? ?????????? ???????? ?????? ?
п
о
в
е
д
ін
ц
іт
о
г
ох
, т
он
а
в
ч
а
єт
ь
с
ям
, о
ж
н
ав
и
з
н
а
ч
и
т
ио
с
о
б
л
и
в
о
с
т
ій
о
г
ов
н
у
т
р
іш
н
ь
о
г
о
с
т
а
н
ут
, о
б
т
ов
ід
к
а
л
іб
р
у
в
а
т
иїхв
, и
к
о
р
и
с
т
о
в
у
ю
ч
ик
а
н
а
лз
в
о
р
о
т
н
о
г
оз
в
’я
з
к
у
?????? ????????????? ??????? «?????????? – ????»
П
е
д
а
г
о
гя
, к
и
йу
м
іл
ок
о
р
и
с
т
у
єт
ь
с
яц
и
мп
о
л
о
ж
е
н
н
я
мм
а
єн
а
г
о
д
уз
р
о
з
у
м
іт
ит
і
в
н
у
т
р
іш
н
іп
р
о
ц
е
с
ия
, к
ім
а
ю
т
ьм
іс
ц
еуд
а
н
ійс
и
т
у
а
ц
іїп
р
ис
п
іл
к
у
в
а
н
н
ізт
и
мх
, т
о
н
а
в
ч
а
єт
ь
с
я
.

35. Карта спостережень

КАРТА СПОСТЕРЕЖЕНЬ
Тип
репрезентат
ивної
системи
Візуальна
Аудіальна
Мова
Рух очами
Рух тіла
Швидка,
голосна
У верхній
частині
Рухи різкі
Голосна,
виразна
На
середньому
рівні
В нижній
частині
Рухи плавні
Кінестетична Повільна,
неголосна
Рухи
розслаблені
Жести
Вище
середньої
лінії тіла
На середній
лінії тіла
Нижче
середньої
лінії тіла

36. Базове положення №2

БАЗОВЕ ПОЛОЖЕННЯ №2
? ?????? ????-???? ????????? ? ?????????? ?????, ???? ???’?????? ? ????????? ?????????
?? ????????? ????????? ?????????? ?? ???? ???? ?? ????’?????? ????????? ???????????
с
и
т
у
а
ц
ійА
. д
ж
ев
, п
л
и
н
у
в
ш
ин
ан
а
м
ірп
, е
д
а
г
о
гт
и
мс
а
м
и
мз
м
ін
ю
єіп
о
в
е
д
ін
к
ут
о
г
ох
, т
о
н
а
в
ч
а
єт
ь
с
я
.
????? ??????? ???? ?????????? ???????? !!!
???????????? ???????? ??? ??? ???????? ????????? ????, ?? ?????????? ????? ? ?????????, ??
й
о
г
ор
е
з
у
л
ь
т
а
тф
, о
р
м
у
ю
т
ь
с
яп
е
в
н
и
мо
т
о
ч
е
н
н
я
мт
о
г
ок
, о
г
он
а
в
ч
а
ю
т
ьЗ
. м
ін
ао
т
о
ч
е
н
н
яс
п
р
и
ч
и
н
я
є
з
м
ін
уц
ін
н
о
с
т
е
йі, я
кп
р
а
в
и
л
он
, а
м
ір
уУ
. Н
Л
Пц
іп
р
о
ц
е
с
ир
о
з
г
л
я
д
а
ю
т
ь
с
яуд
в
о
хн
а
п
р
я
м
а
х
:
ч
е
р
е
за
н
а
л
ізн
а
й
б
л
и
ж
ч
о
г
оо
т
о
ч
е
н
н
ян

м
ір
н
о
-п
о
в
е
д
ін
к
о
в
о
г
оа
с
п
е
к
т
ут
) ав
л
а
с
н
о
г
оо
р
г
а
н
із
м
у
.

37. Базове положення №3

БАЗОВЕ ПОЛОЖЕННЯ №3
???? ?????? ??????????? ? ???????, ??? ???? ????????.
?????? ?????????? ??? ???’?????? ????????????? ??????? ????????? ??????????? ?????
???? ????????? ??? ??????????.
???????, ?????? ??? ?????????? ???????????????? ??????? ????, ??? ??????????, ???
а
с
о
ц
ію
в
а
н
н
яізй
о
г
ос
т
а
н
о
мч
а
с
т
он
а
п
е
р
е
дп
р
о
в
о
к
у
єк
о
н
ф
л
ік
т
.

38. ЛІТЕРАТУРА

??????????
????????????? ??????? ? ????? ???????????? ??????????: ??. ???????????? ?????. ??
с
т
а
н
о
мн
а1 б
е
р
е
з
н
я2005р
./У
п
о
р
я
дГ
. .О

н
д
р
о
щ
у
кМ
, .В

а
м
а
н
.–К
., 2005.
?????????? ?.?. ??????????? ??????????? ??????????. – ?., 2004.
?????????? ?.?. ????? ?????? ?????????????? ??????????. – ?., 1991.
?????????? ?.?. ??????????? ???????????? ??????????. – ?., 2005.
????????? ?.?. ????????????? ?????????. ?????? ? ?????????? ??????????? ????????.
– ?., 2003.
Освітні інновації у вищих
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
України: Каталог /Відп. ред.
? .? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? . – ? ., 2001.

39. ЛІТЕРАТУРА

??????????
????????? ?.?. – ?????????? ??????????? ???????? / ?.?.?????????, ?.?.????????. – ?.: ????.-??????.,
2007. – 220?.
Мак-Дермотт Я. НЛП и здоровье .
Использование НЛП для улучшения
здоровья и благополучия / Я. МакДермотт, Дж.О’Коннор. – Режим
доступу: http://home.ural.ru/-nlp/books/chym.zip.
??????? ?.?. Ноосферное образование / Н .В .
Маслова. − М.: Институт
????????????, 1999. − 308 ?.
Мегем Є. Нейролінгвістичне
програмування у професійній
діяльності молодого вчителя
трудового навчання / Є. Мегем //
Молодь і ринок. – 2010. – №1 – 2(60 – 61). – С.66–
70.
English     Русский Правила