Інноваційні технології навчання дітей в закладах дошкільної освіти
Питання для обговорення:
Література
*Нова українська школа nus.org.ua/
Законодавче забезпечення дошкільної освіти
Сучасні методологічні підходи до дошкільної освіти
Компетентність
Ключові компетентності
10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Наскрізні вміння
Дидактика
На сьогодні дидактика відповідає на 3 питання:
Структура дисципліни
(з грецької мови: «techne» – мистецтво, майстерність + «logos» – поняття, вчення). Технологія – науково й/або практично
Сучасні технології
Освітня технологія
Педагогічна технологія
Технологія навчання
Класифікація педагогічних технологій
Класифікація педагогічних технологій
Класифікація педагогічних технологій
Класифікація педагогічних технологій
Класифікація педагогічних технологій
Класифікація педагогічних технологій
Класифікація педагогічних технологій
Інноваційні технології навчання
Інновації (від англійського innovation – нововведення, новація) – це зміни всередині системи.
Інструментарій педагогічних технологій (М.В.Коновалова та інші)
Інструментарій педагогічних технологій (М.В.Коновалова та інші)
Інструментарій педагогічних технологій (М.В.Коновалова та інші)
Інструментарій педагогічних технологій (М.В.Коновалова та інші)
Інтерактивні методи навчання
Інноваційні методи навчання
Педагогічні технології в дошкільній освіті
Здоров'язберігаючі технології:
Інноваційні технології та методики в галузі дошкільної освіти
Інноваційні технології та методики в галузі дошкільної освіти
Інноваційні технології та методики в галузі дошкільної освіти
Інноваційні технології та методики в галузі дошкільної освіти
Видатний психолог О. Р. Лурія поділив методи запам’ятовування
Кінезіологічні вправи
Кінезіологія
Анімаційні техніки
Анімація з прищіпок є новою технікою, яка виникла під час ігор із прищіпками. Вона є досить ефективною для розвитку дітей
Анімація за допомогою скріпок
Пісочна анімація
Анімація за допомогою пробок від пляшок
Отже, самонавчання, самоосвіта, постійний пошук та залучення до інноваційних процесів на робочому місці є важливим показником
5.52M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Інноваційні технології навчання дітей в закладах дошкільної освіти

1. Інноваційні технології навчання дітей в закладах дошкільної освіти

*
Лекція
Гребінь С. М., к.філос.н., доцент кафедри
дидактики та методик навчання природничоматематичних дисциплін

2. Питання для обговорення:

*
1. Законодавче забезпечення та сучасні
підходи до навчання дітей в ДО.
2. Компетентнісний підхід як основний
сучасний орієнтир педагогічної
діяльності.
3. Дидактика, її структурні елементи.
Поняття про «освітню технологію»,
«педагогічну технологію», «технологію
навчання». Інструментарій ТН.
4. Інноваційні технології навчання
дітей дошкільного віку.

3. Література

*
Коновалова
М.
В.
Педагогічні
технології:
інструментарій, механізми, технологічна карта / М. В.
Коновалова, Ю.О.Куликова, О. П. Семиволос. - Х. :
Вид. група «Основа», 2016. – 96с.- (Серія «Золота
педагогічна скарбниця»).
2. Березюк В.С. Інноваційні технології в ДНЗ /
В.С.Березюк, О.А.Рудік. – Харків: Видавництво
«Ранок», 2017. – 224 с.
3. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник
/ Т.І.Поніманська. – 2-ге вид., доповн. – К. :
Академвидав, 2013. – 462 c. – (Серія «Альма-матер»).
4. Богуш А. М. Методика розвитку мовлення і
навчання рідної мови дітей раннього віку : навч.метод посіб. : до програми "Оберіг" / Алла Богуш,
Наталія Маліновська. – К. : Слово, 2016. – 388 с.
1.

4.

5.

6.

7.

8. *Нова українська школа nus.org.ua/

*Сайт Міністерства
освіти і науки України
https://mon.gov.ua/
*
nus.org.ua/

9. Законодавче забезпечення дошкільної освіти

* Законодавче забезпечення дошкільної
освіти
1. Дошкільна освіта // Сайт Міністерства освіти і
науки України. – Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita
2. Пошук офіційних документів // Сайт
Міністерства освіти і науки України. – Режим
доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa
3. Документи про дошкільну освіту // Сайт
Міністерства освіти і науки України. – Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/ua/npa?params=&type=npa&key=&
from=&to=&num=&category=&tag=doshkilna-osvita

10. Сучасні методологічні підходи до дошкільної освіти

*
Синергетичний.
Системний.
Діяльнісний.
Праксеологічний.
Гуманістичний.
Культурологічний.
Аксіологічний.
Суб’єктний.
Акмеологічний (закономірності та механізми
розвитку людини).
10. Компетентнісний.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11. Компетентність

*Компетентність
Комбінація знань,
умінь, навичок
Способів мислення
Поглядів
Особистих якостей
Цінностей

12. Ключові компетентності

*Ключові компетентності
Для особистої
реалізації
Для активної
громадянської позиції
Для розвитку
Для соціальної
інклюзії
Для працевлаштування
Здатні забезпечити життєвий
успіх протягом всього життя

13. 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

* 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
1
• Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами
2
• Спілкування іноземними мовами
3
• Математична компетентність
4
• Основні компетентності у природничих науках і технологіях
5
• Інформаційно-цифрова компетентність
6
• Уміння вчитися впродовж життя
7
• Ініціативність і підприємливість
8
• Соціальна та громадянська компетентності
9
• Обізнаність та самовираження у сфері культури
10
• Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя

14.

15. Наскрізні вміння

*Наскрізні вміння
1
• уміння читати і розуміти прочитане
2
• уміння висловлювати думку усно і письмово
3
• критичне мислення
4
• здатність логічно обґрунтовувати позицію
5
• виявляти ініціативу
6
• творити
7
• вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення
8
• уміння конструктивно керувати емоціями
9
• застосовувати емоційний інтелект
10
• здатність співпрацювати в команді

16. Дидактика

– (грецьк. didaktikos –
повчальний) – галузь
педагогіки, яка вивчає теорію
освіти і навчання, його
закономірності, функції,
категорії, форми і методи.

17. На сьогодні дидактика відповідає на 3 питання:

*
1) для чого вчити? (зміст освіти);
2) як навчити? (методи і
принципи);
3) як вчитися? (методи і прийоми
самостійної діяльності).

18.

19.

ЯН АМОС КОМЕНСЬКИЙ
(1592-1670)
«Велика
дидактика»
(1632)

20. Структура дисципліни

Дидактика
*
Принципи навчання
Функції навчання
Методи навчання
Форми навчання
Типи навчання
Технології навчання

21. (з грецької мови: «techne» – мистецтво, майстерність + «logos» – поняття, вчення). Технологія – науково й/або практично

Технологія
(з грецької мови:
«techne» – мистецтво, майстерність
+ «logos» – поняття, вчення).
Технологія – науково й/або практично
обґрунтована система діяльності,
застосовувана людиною з метою
перетворення оточуючого середовища,
виробництва матеріальних або
духовних цінностей.

22.

Технологія
це
система
запропонованих наукою
алгоритмів, способів,
засобів вирішення
поставлених завдань.

23. Сучасні технології

Сучасні технології
Соціальні
Освітні
Педагогічні
Навчання
Виховання
Виробничі

24. Освітня технологія

Відображає
загальну
стратегію розвитку освіти,
єдиного освітнього простору.
Такими освітніми
технологіями є концепції освіти,
освітні закони, освітні системи.

25. Педагогічна технологія

Відображає
тактику
реалізацій освітніх
технологій за наявності
певних умов та незалежно
від конкретного
навчального предмета.

26. Технологія навчання

Моделює
шлях освоєння
конкретного навчального
матеріалу (поняття) в межах
відповідного навчального
предмета, теми, питання.
Є наближеною до окремої
методики.

27.

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
— це своєрідний алгоритм дій,
правильне виконання яких та
ще у заданій послідовності
повинно привести до
запланованого кінцевого
результату.

28.


ІCТOТНІ ОЗНАКИ
ПЕДАГОГІЧНОЇ
ТЕХНОЛОГIЇ:
КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ;
СИСТЕМНІСТЬ;
МОЖЛИВІСТЬ УПРАВЛІННЯ;
ЕФЕКТИВНІСТЬ;
ВІДТВОРЮВАНІСТЬ;
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ.

29.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ
ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СИСТЕМИ:
• цілі навчання;
• психологічна закономірність
засвоєння матеріалу;
• способи діяльності вчителя;
• способи діяльності учнів;
• ступінь досягнення мети
навчання.

30. Класифікація педагогічних технологій

За рівнем
застосування
Класифікація педагогічних
технологій
Загальнопедагогічні
Предметні
Локальні та модульні

31. Класифікація педагогічних технологій

За провідним
чинником
психічного
розвитку
Класифікація педагогічних
технологій
Біогенні
Соціогенні
Психогенні

32. Класифікація педагогічних технологій

За філософською
основою
Класифікація педагогічних
технологій
Матеріалістичні та
ідеалістичні
Діалектичні та
метафізичні
Наукові та релігійні
Гуманістичні та
антигуманні тощо

33. Класифікація педагогічних технологій

За науковою
концепцією
засвоєння
досвіду
Класифікація педагогічних
технологій
біхевіористські
асоціативно-рефлекторні
розвивальні
сугестивні
нейролінгвістичні
тощо

34. Класифікація педагогічних технологій

За орієнтацією
на особистісні
структури
Класифікація педагогічних
технологій
інформаційні
операційні
емоційно-художні
саморозвитку
евристичні
прикладні

35. Класифікація педагогічних технологій

За типом організації
та управління
пізнавальною
діяльністю
Класифікація педагогічних
технологій
структурно-логічні
інтеграційні
ігрові
комп’ютерні
діалогові
тренінгові

36. Класифікація педагогічних технологій

За ставленням
до дитини
Класифікація педагогічних
технологій
авторитарні
дидактоцентристські
особистісно
орієнтовані

37.

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Пояснювальноілюстративна
Програмована
Групова
Розвивальна
Технологія
формування
творчої
особистості
Проблемна
Модульнорейтингова
Технологія навчання
як дослідження
Диференційована
Нові інформаційні
технології

38. Інноваційні технології навчання

Інтерактив
ні
технології
навчання
Технологія
проєктного
навчання
Комп’юте
рні
технологі
ї

39. Інновації (від англійського innovation – нововведення, новація) – це зміни всередині системи.

Інновація
– це впроваджене
нововведення, що має
високу ефективність.

40. Інструментарій педагогічних технологій (М.В.Коновалова та інші)

За джерелом та способами
передання інформації
Словесні
Наочні
Інформаційнокомунікаційні
Практичні

41. Інструментарій педагогічних технологій (М.В.Коновалова та інші)

За характером і рівнем
пізнавальної діяльності учнів
Методи готових знань
Дослідницькі методи
- Словесно-догматичні;
- Пояснювально-ілюстративні;
- Репродуктивні
- Проблемні;
- Частково-пошукові;
- Евристичні

42. Інструментарій педагогічних технологій (М.В.Коновалова та інші)

За характером
діяльності учнів
Інструментарій педагогічних
технологій (М.В.Коновалова та інші)
Активні
Пасивні
Творчі

43. Інструментарій педагогічних технологій (М.В.Коновалова та інші)

Залежно від
характеру
дидактичних завдань
Інструментарій педагогічних
технологій (М.В.Коновалова та інші)
Методи набуття ЗУН
Методи формування СРД, СДП
Методи формування СТЯ
Методи закріплення
Методи контролю
Методи повторення
Методи самостійної домашньої роботи

44. Інтерактивні методи навчання

Тренінгметоди
Ігрові
Дискусійні
Групові
Індивідуальні:
- Виконання
практичних
завдань;
-Тренування

45. Інноваційні методи навчання

Метод портфоліо
Метод проблемного викладу
Метод проєктів
Проблемно-пошукові методи
Проблемне навчання
Творчі проєкти

46. Педагогічні технології в дошкільній освіті

1) здоров’язберігаючі технології;
2) технологія проєктної діяльності;
3) технологія дослідницької діяльності;
4) інформаційно-комунікаційні технології;
5) особистісно орієнтовані технології;
6) технологія портфоліо дошкільника і
вихователя;
7) ігрова технологія
8) технологія «ТРВЗ» (теорія рішення
винахідницьких задач) та інші.

47. Здоров'язберігаючі технології:

1. Театр фізичного виховання
М.Єфіменка.
2. Пісочна терапія.
3. Танцювальна терапія.
4. Музикотерапія.
5. Сміхотерапія.
6. Нетрадиційні методи
оздоровлення.
Загартування та зміцнення
дитячого організму:
•Ходьба по соляних доріжках;
•Ходьба по масажних килимках;
•Масаж рукавичкою.
7. Кольоротерапія.
8. Анімалотерапія.
9. Казкотерапія.

48. Інноваційні технології та методики в галузі дошкільної освіти

1.Ідея національного виховання С.Русової
2. Технологія М.Монтессорі "Будинок
вільної дитини”).
3. Пошуково-дослідницька діяльність за
технологією З. Плохій.
4.Система освіти В.Ільченко «Довкілля».
5. Використання схем-моделей для
навчання дітей описовим розповідям – Т.
Ткаченко.
6. Вальдорфська педагогіка
("Вальдорфський дитячий садок”),
Р.Штайнер.
.

49. Інноваційні технології та методики в галузі дошкільної освіти

7.
Технологія розвиваючих ігор Нікітіних:
кубики, гра типа „Танграм”.
8. Навчання ранньому читанню за
методикою Л.В. Шелестової.
9. Технологія Н.Гавриш використання
карт розумових дій та коректурних таблиць.
10. Технологія навчання ранньому
читанню за методикою О. Декролі.
11. Технологія навчання ранньому
читанню за методикою Глена Домана.
12. Спадщина В. Сухомлинського.

50. Інноваційні технології та методики в галузі дошкільної освіти

13.
«Мовленнєве зростання дошкільника»
– Т.Піроженко.
14. Технологія фізичного виховання дітей
М. Єфіменка («Театр фізичного розвитку та
оздоровлення дітей»).
15. Технологія розвитку творчої
особистості Г. Альтшуллера. Теорія
розв*язання винахідницьких завдань (ТРВЗ).
16. Особистий розвиток дитини засобами
взаємодії різних видів мистецтв.
17. Педагогіка Ш. Амонашвілі.

51. Інноваційні технології та методики в галузі дошкільної освіти

18.Методика
розвитку творчих
здібностей на заняттях з малювання – Л.
Шульга.
19. Технологія психолого-педагогічного
проектування (П-3) – Т. Піроженко.
20. Методика навчання дітей читання
М. Зайцева.
21. Метод проєктів у роботі з дітьми
дошкільного віку.
Та інші.

52. Видатний психолог О. Р. Лурія поділив методи запам’ятовування

• Методи, в основі яких
лежить вербальноМнемотехніка логічне мислення
Ейдетика
(ейдотехніка)
• Методи, засновані на
конкретно-уявному
мисленні

53. Кінезіологічні вправи

54. Кінезіологія

Кінезіологія – це особлива система, що вивчає
питання взаємозв’язку тіла і розуму.
Виконуючи спеціальні вправи, фахівцям
вдалося «витягнути» з дітей потенції, які досі
були укладені в тілі.
Регулярна практика по даній системі дозволяє
оптимізувати діяльність не тільки тіла, але й
мозку.
Кінезіологія для маленьких дітей
використовується для поліпшення
пізнавального процесу дітьми дошкільного і
шкільного віку.

55. Анімаційні техніки

56. Анімація з прищіпок є новою технікою, яка виникла під час ігор із прищіпками. Вона є досить ефективною для розвитку дітей

дошкільного віку.

57. Анімація за допомогою скріпок

58. Пісочна анімація

59. Анімація за допомогою пробок від пляшок

60. Отже, самонавчання, самоосвіта, постійний пошук та залучення до інноваційних процесів на робочому місці є важливим показником

професійної
підготовки вихователя закладу
дошкільної освіти!
БАЖАЄМО ВАМ УСПІХУ!
English     Русский Правила