Działalność Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego…
Kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Ministrowie Stanu ds. Bezpieczeństwa Narodowego
Szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
320.79K
Категории: ПолитикаПолитика ПравоПраво

Działalność Biura Bezpieczeństwa Narodowego

1. Działalność Biura Bezpieczeństwa Narodowego

2. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

– polski urząd realizujący powierzone przez
Prezydenta RP zadania w zakresie bezpieczeństwa
narodowego. Biuro jest merytoryczno-organizacyjnym
zapleczem (funkcja sekretariatu) Rady Bezpieczeństwa
Narodowego.

3.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego utworzone zostało
na podstawie art. 11 ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, której tekst jednolity
ogłoszony został w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2002 r.
Nr 21, poz. 205 z późniejszymi zmianami). W ramach
ustawowego upoważnienia Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzeniem z dnia 17 grudnia 2004 w
sprawie organizacji Biura Bezpieczeństwa Narodowego
ustalił organizację i zadania Biura.

4.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie jest podmiotem, do
którego wprost odnoszą się unormowania prawne
dotyczące przeciwdziałania, rozpoznawania i zwalczania
zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Aktywność we
wskazanym obszarze wynika jednakże pośrednio z
regulacji zawartych w ustawie o powszechnym obowiązku
obrony RP. Ich konsekwencją było określenie przez
Prezydenta RP zakresu działania BBN, co z kolei stanowiło
podstawę do wewnętrznego podziału zadań i wskazania
zjawiska terroryzmu jako jednego z obszarów
zainteresowań Biura.

5.

Należy również wspomnieć, że przedstawiciele BBN
uczestniczą w pracach Międzyresortowego Zespołu do
Spraw Zagrożeń Terrorystycznych oraz działającej przy
nim Stałej Grupy Eksperckiej. Współuczestniczą także
w realizacji lub realizują samodzielnie inicjatywy
podejmowane przez wymienione gremia.
W miarę potrzeb i możliwości Biuro angażuje się też w
prace międzyresortowych zespołów zadaniowych z
zakresu przeciwdziałania terroryzmowi.

6. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego…

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za
jego działalność przed Prezydentem RP. W
początkowym okresie funkcjonowania (1991) Biuro
podlegało Ministrowi Stanu ds. Bezpieczeństwa
Narodowego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
W 2005 na dachu budynku oddano do użytku
wielofunkcyjne lądowisko Sokół dla śmigłowców.

7. Kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Stanisław Koziej – szef BBN,
sekretarz RBN od 13 kwietnia 2010
Zbigniew Włosowicz – zastępca szefa
BBN od 1 lutego 2013 roku

8. Szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego

9. Ministrowie Stanu ds. Bezpieczeństwa Narodowego

Jacek Merkel
od 29 grudnia 1990
do 11 marca 1991
Lech Kaczyński
od 12 marca 1991
do 1 listopada 1991

10. Szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Jerzy Milewski od 8 lutego 1991 do 13 czerwca 1994.
Jerzy Milewski od 3 stycznia 1996 do 10 lutego 1997.
Henryk Goryszewski od 14 czerwca 1994 do 22 grudnia 1995
Marek Siwiec od 19 lutego 1997 do 17 czerwca 2004

11.

Jerzy Bahr od 1 marca 2005 do 22 grudnia 2005
Andrzej Urbański od 13 stycznia 2006
do 24 sierpnia 2006
Władysław Stasiak od 24 sierpnia 2006
do 8 sierpnia 2007
Władysław Stasiak od 19 listopada 2007
do 15 stycznia 2009

12.

Roman Polko od 8 sierpnia 2007
do 19 listopada 2007
Aleksander Szczygło
od 15 stycznia 2009
do 10 kwietnia 2010
Zbigniew Nowek od 10 kwietnia 2010
do 13 kwietnia 2010
Stanisław Koziej
od 13 kwietnia 2010

13. Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia

Wydatki Biura Bezpieczeństwa Narodowego są
realizowane w ramach części 01 budżetu państwa –
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2013 wydatki BBN wyniosły 11,7 mln zł. Przeciętne
zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło
68 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto
8865 zł.
W ustawie budżetowej na 2014 wydatki Biura
Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano w
wysokości 15,1 mln zł.

14. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

English     Русский Правила