Вакуумда біркелкі қозғалып бара жатырған зарядтың магнит өрісі
Магниттік өрістердің суперпозиция принципі
Био-Савар-Лаплас
Био-Савар-Лаплас заңы
Түзу токтың магнит өрісі
Дөңгелек токтың өсіндегі магнит өрісі
B өрісі үшін Гаусс теоремасы
785.50K
Категория: ФизикаФизика

Вакуумда біркелкі қозғалып бара жатырған зарядтың магнит өрісі. (Лекция 12)

1. Вакуумда біркелкі қозғалып бара жатырған зарядтың магнит өрісі

вакуум 1
Вакуумда біркелкі қозғалып бара жатырған
зарядтың магнит өрісі
0 q[ r ]
B
3
4 r
0
10 7 Гн / м
4
вакуум 1
r - q зарядтан бақылап отырған нүктеге A жүргізілген радиус векторы
Радиус векторының соңы қозғалмайды басы u жылдамдықпен қозғалып бара жатыр,
осы себепті B векторы бақылау нүктесінің орнымен қатар уақытқа да тәуелді.

2. Магниттік өрістердің суперпозиция принципі

Бірнеше токтар немесе қозғалыстағы зарядтар тудыратын қортқы өрістің
магнит индукциясы осы әрбір ток немесе қозғалыстағы заряд тудырған
өрістердің магнит индукцияларының векторлық қосындысына тең
n
B Bi
i 1
B B1 B 2

3. Био-Савар-Лаплас

4. Био-Савар-Лаплас заңы

0 q[ r ] q dV
B
j
4 r 3
0 [ jr ]dV
dB
3
4 r
jdV j Sdl Idl
0 I [dl , r ]
dB
3
4 r
0 Idl sin
dB
2
4
r

5. Түзу токтың магнит өрісі

rd
dl
sin
R
r
sin
0 Idl sin
dB
2
4
r
0 I
dB
sin d
4 R
бұрышы түзу токтың барлық
элементі үшін 0 ден p-ге дейін өзгереді
0 I
0 2 I
B dB
sin d
2
4 R 0
4 R

6. Дөңгелек токтың өсіндегі магнит өрісі

0 Idl cos
dBz dB cos
4
r2
cos R / r
r 2 z2 R2
Бүкіл dl элементтері бойынша
интегралдаймыз (0 - 2 R).
0 2 R 2 I
B
4 z 2 R 2 3 / 2
0 2 I
B z 0
4 R
0 2 R 2 I
Bz R
4 z 3

7. B өрісі үшін Гаусс теоремасы

Үйге тапсырма
Шектелген соленоидтың кез-келген нүктесіндегі
магнит өрісін есептеу
B векторының циркуляциясы туралы теореманың
қолданылуы
Холл құбылысы және оның қолданылуы
English     Русский Правила