Змістовий модуль 3 УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ З СОЦІАЛЬНИМИ ІНСТИТУТАМИ
Лекція 1 Тема лекції: “Особливості управління педагогічного взаємодією з соціальними інститутами”
План
Рекомендована література Основна
Інтернет-ресурси
Ключові поняття:
Нормативно-правова база у сфері роботи з різними соціальними інститутами:
Контрольні завдання і навчальні ситуації
Дякую за увагу!
3.00M

Управління педагогічною взаємодією з соціальними інститутами

1. Змістовий модуль 3 УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ З СОЦІАЛЬНИМИ ІНСТИТУТАМИ

Мартиненко Світлана Миколаївна,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри

2. Лекція 1 Тема лекції: “Особливості управління педагогічного взаємодією з соціальними інститутами”

3. План

1. Розкриття сутності понять навчальної
дисципліни “управління”, “педагогічна
взаємодія”, “соціальні інститути”
2. Типи і види соціальних інститутів
3.Характеристика
нормативно-правової
бази у сфері роботи з різними соціальними
інститутами

4. Рекомендована література Основна

Закон
України
“Про
вищу
освіту”
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Проект
нового
закону
http://osvita.ua/news/47018/
Алєксєєнко Т. Ф., Басюк Т. П., Безпалько О. В., Братусь І. В., Буніна Л. І.. Соціальна
педагогіка: теорія і технології: підручник для студ. ВНЗ / Луганський національний
педагогічний ун-т
ім. Тараса Шевченка; Інститут проблем виховання АПН України /
І.Д. Звєрєва (ред.). — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 314с.
Безпалько О. В.. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб. / Національний
педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : Логос, 2003. — 134с.
Велитченко Л. К. Педагогічна взаємодія: теоретичні основи психологічного аналізу /
Південний науковий центр АПН України. О. : ПНЦ АПН України, 2005. — 302с.
Грицай Ю. О., Журецький Я. І. Теорія та практика управління сучасною школою: навч.
посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти, викл. та практ. працівників / Миколаївський держ.
педагогічний ун-т — Миколаїв : МДПУ, 2002. — 256с.
"Про
освіту":
(2014).
основні
тези.
Режим
Режим
доступу:
доступу:

5.

Рекомендована література
Додаткова
Атаманчук П. С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності /
Кам'янець- Подільський держ. педагогічний ін-т. — Кам'янець-Подільський,
1997. — 135с.
Біла О. О. Психологія управління (соціально-психологічний контекст): навч.
посіб. / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського.
Кафедра загальних дисциплін та управління освітніми закладами. — О. :
Видавець МВД М.П.Черкасов, 2008. — 232с.
Бондар В. І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі / АПН
України; Національний педагогічний ун-т
ім. М.П.Драгоманова. — К.,
2000. — 192с.
Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: навч. посіб. – К.: Знання,
2006. – 365 с.

6. Інтернет-ресурси

Загальна декларація прав людини (прийнята ГА ООН 10 грудня 1948 р.)
Конвенція про права дитини. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (прийнято ГА ООН 16 грудня 1966 р.). – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
Закон україни «Про освіту» . – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%83%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE
%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
Закон України «Про вищу освіту» . – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Сімейний кодекс України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/t21
Кодекс Законів про Працю України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/t21
Конституція України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80
Указ Президента України від 11 липня 2005 року №1086/2005 (1086/2005) “Про першочергові заходи
щодо захисту прав дітей”
Цивільний кодекс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/t21

7.

Найважче і найскладніше
мистецтво на землі – це
мистецтво
виховувати і
мистецтво управляти ...
Е.Кант

8. Ключові поняття:

управління
педагогічна взаємодія
соціальні інститути
функції соціальних інститутів

9.

1.
Розкриття сутності
дисципліни
понять
навчальної
Управління – вплив на керовану систему з метою
максимального її функціонування, спрямований на
досягнення якісно нових завдань на основі циклічного
переходу в якісно новий стан
Управління – цілеспрямований або довільний вплив
на об’єкти (суб’єкти) для досягнення кінцевої мети
Управління – діяльність, яка забезпечує планомірний
та цілеспрямований вплив на управлінську систему з
метою її максимального функціонування

10.

Управління:

11.

Взаємодія – спільна дія кількох об’єктів
або суб’єктів, за якої результат дії одного з них
впливає на інші
Взаємодія охоплює:

12.

Педагогічна взаємодія – співпраця ЗНЗ і
соціальних інститутів із метою організації спільної
життєдіяльності, за якої відбувається формування
ціннісних
орієнтацій,
набуття
ключових
компетенцій,
соціального
досвіду
для
гуманістичної діяльності та життєвого успіху
особистості

13.

Соціальні інститути –
певні форми організації та регулювання
суспільного
життя
(сім’я,
політика,
економіка, релігія, освіта, культура), що
забезпечують
виконання
життєвоважливих
для
суспільства
функцій; охоплюють
норми, зразки
поведінки та систему контролю

14.

2. Типи і види соціальних інститутів
Формальний поділ
Формальні
(президентство)
Неформальні
(лідер серед однокласників)

15.

За завданнями:
Родинні (сімейні)— пов’язані зі шлюбом, сім’єю,
соціалізацією молоді
Економічні — виробництво та перерозподіл благ,
послуг, організація та поділ праці тощо
Політичні — встановлення, виконання і
підтримання влади
Культурно-виховні — створення, укріплення і
розвиток культури
Суспільні — організовані добровільним об'єднанням
Релігійні — регулювання стосунків людини та
трансцендентних сил
Стратифікаційні — визначають розміщення
позицій та ресурсів

16.

Соціальні інститути
Кількість
виконуваних
функцій
Монофункціональні
Поліфункціональні
Сфери діяльності
Родинні
(сімейні)
Родина, сім’я,
виховання
Економічні
Праця,
підприємництво,
бізнес, виробництво
Політичні
Держава,, влада,
партії
Культурновиховні
Освіта, література,
мистецтво, школа
Релігійні
Церкви, монастирі
Характер
цільових функцій
Нормативноорієнтувальні
Нормативнорегулювальні
Церемоніальносимволічні
Ситуаційноконверційні

17.

Родинні
(сімейні)
інститути
Функції
Ролі
Утилітарні
риси
репродуктивна
батько, мати
квартира, дім
виховна
дитина
присадибна
ділянка
соціалізувальна
сестра,брат
власний
транспорт
чоловік,
дружина
предмети
культурного і
побутового
вжитку
комунікативна

18.

Сімейні
інститути
Культурні
символи
Настанови
і зразки
поведінки
Ідеологія
шлюбні обручки,
весільний ретуал
прихильність
кохання
лояльність
соціальнопсихологічна
сумісність
відповідальність
індивідуалізм
повага

19.

Економічні
інститути
Функції
Ролі
Утилітарні
риси
виробнича
роботодавець
фабрика
обмінна
підприємець
устаткування
адаптаційна
найманий
робітник
магазин
стимулювальна
менеджер
офіс
інтегративна
покупець
інноваційна
продавець

20.

Культурні
символи
Економічні
інститути
Настанови
і зразки
поведінки
Ідеологія
гроші
підприємливість
монополія
фабрична
марка
економічність
право на працю
запатентований
знак
прибутковість
вільна торгівля
реклама

21.

Функції
Політичні
інститути
Ролі
Утилітарні
риси
розподіл
політичної
влади
законодавець
громадські будівлі
та місця
підтримка законів,
правил і
стандартів
суб’єкт права
бланки, форми

22.

Культурні
символи
Політичні
інститути
партія,
прапор,
гімн
Настанови
і зразки
поведінки
Ідеологія
лояльність
державне право
субординація
демократія
законопослушність
раціоналізм

23.

Функції
Освітні
інститути
професійноекономічна
трансляції та
поширення
цінностей
забезпечення
історичної
спадкоємності
Ролі
Утилітарні
риси
учитель
підручники
викладач
учень
соціалізувальна
інтегрувальна
інноваційна
виховна
соціальної
селекції
студент
школа
коледж
ВНЗ

24.

Культурні
символи
Настанови
і зразки
поведінки
значок
Освітні
інститути
атестат
диплом
ступінь
прагення
до знань
сумлінність
у навчанні
Ідеологія
рівність
у навчанні
академічна
свобода
прогресивне
навчання

25.

Релігійні
Релігійні
інститути
Функції
Ролі
Утилітарні
риси
поглиблення
віри
священослужитель
храм
мирянин
церква
комунікативна
інтегративна
собор
психологотерапевтична
монастир

26.

Релігійні
інститути
Культурні
символи
Настанови
і зразки
поведінки
Ідеологія
мощі святих
ушанування
іудаїзм
ікони
поклоніння
іслам
хрест
лояльність
православ’я
вівтар
Біблія
католицизм

27.

3.Характеристика нормативно-правової бази
у сфері роботи з соціальними інститутами

28. Нормативно-правова база у сфері роботи з різними соціальними інститутами:

Загальна декларація прав людини
(прийнята ГА ООН 10 грудня 1948 р.)
Конвенція ООН про права дитини. Декларація
прав дитини (резолюція ГА ООН
від 20 листопада 1959 р. № 1386 )
Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права (прийнято ГА ООН 16 грудня 1966 р.)

29.

Правила Организации Обьединенных Наций,
касающиеся
защиты
несовершеннолетних,
лишенных свободы (резолюция 45/113 Генеральной
Ассамблеи, 68-е пленарное заседание,14 декабря
1990 года)
Постанова про поліпшення виховання, навчання,
соціального захисту та матеріального забезпечення
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування (від 5 квітня 1994 р. № 226, Київ)
Концепція громадського виховання особистості.
Європейська соціальна хартія (Страсбург, 3 травня
1996 року. Преамбула)

30.

Конституція України (1996)
Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо
посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей”
(Київ, 30 грудня 2000 року
№ 1396/2000)
Закон України “Про освіту” (1991)
(Проект Закону України "Про освіту" станом
01.06.2015 р.)
на
Закони України “Про вищу освіту” (2014)
Указ Президента України від 11 липня 2005 року №1086/2005
(1086/2005) “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”

31.

Закон України “Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування”
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, № 6, ст.147)
Сімейний кодекс України
Цивільний кодекс України
Кодекс Законів про Працю України

32. Контрольні завдання і навчальні ситуації

1.У
вигляді схеми або таблиці зробіть порівняльний аналіз визначень сутності поняття
“управління” в зарубіжних і вітчизняних наукових джерелах
2.Прокоментуйте
власне розуміння понять “педагогічна взаємодія“, “соціальні інститути”
3.Охарактеризуйте
функції, ролі та утилітарні риси відомих Вам соціальних інститутів,
зазначте пріоритетні
4.Розробіть основні
заходи щодо вдосконалення співпраці ЗНЗ і соціальних інститутів
5.Встановіть
значення нормативно-правової бази у педагогічній взаємодії школи з
соціальними інститутами
6.Охарактеризуйте
основні нормативні документи, якими керуються учителі в процесі
управління педагогічною взаємодією з соціальними інститутами

33. Дякую за увагу!

English     Русский Правила