91.83K
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Сполучення йо, ьо. Правила вживання м’якого знака (знака м’якшення)

1.

Сполучення йо, ьо.
Правила вживання
м’якого знака (знака
м’якшення)

2.

М’ЯКИЙ ЗНАК ПИШЕМО:
після букв д, т, з, с, ц, л, н, якщо ці
букви передають м’які приголосні
звуки [д'], [т'], [з'], [с'], [ц'], [л'], [н'],
[дз']
після літер, що позначають м’які
приголосні, у середині складу перед о
після м’якого приголосного [л'] перед
наступним м’яким приголосним
у дієсловах на –ть, -ться
у суфіксах –еньк-, -оньк-, -есеньк-, ісіньк-, -юсіньк-
мідь, мить,
мазь, міць,
вільно,
станьте
сьогодні, льон,
трьох
їдальня,
пральня,
пальці
сміється
маленький,
манюсінький
2

3.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Перед суфіксом -СЬК- м’який знак пишемо лише
після Л, і це жодним чином не пов’язано з
правописом твірного слова.
ПОРІВНЯЙТЕ:
гуцул – гуцульський,
Ковель – ковельський
АЛЕ
Волинь – волинський,
Рогань – роганський.

4.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
ТЬМЯНИЙ
РІЗЬБЯР
НЯНЬЧИТИ
БРИНЬЧАТИ
БРЕНЬКІТ
ГРУЗЬКИЙ
МАНЬЧЖУРІЯ
ЖЕНЬШЕНЬ

5.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
У дієсловах типу
ПІДНОСЬСЯ, ВИНОСЬСЯ, КИНЬТЕ
пишемо м’який знак, оскільки ці дієслова вжиті в
наказовому способі й утворені додаванням
постфіксів -ся, -сь до слів ПІДНОСЬ, ВИНОСЬ,
КИНЬ.

6.

М’ЯКИЙ ЗНАК НЕ ПИШЕМО:
після літер б, п, в, м, ф; ж, ч, ш,
щ; г, к, х
голуб, кров, ніч,
змаж, посаг
після р, що означає твердий звук Сибір, вірно, але
[р]
Горький
перед літерами, що позначають кузня, цвях, але
м’які або пом’якшені приголосні тьмяний (бо тьма)
після н перед ж, ч, ш, щ
тонший, кінчик

7.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ
В’ЯЗКИЙ
БАСКИЙ
БОЯЗКИЙ
ДЕРЗКИЙ
ПЛОСКИЙ
ПЛАСКИЙ
КОВЗКИЙ
РІЗКИЙ
(-зк-, -ск- не є суфіксами)

8.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Знак м’якшення
Ÿ
ВЖИВАЄТЬСЯ у
сполученнях -льц-, льк-, -ньк-, -ньч-, -сьч-,
утворених від -льк-, ньк-, -ськ-: доньці,
доньчин (донька).
НЕ ПИШЕМО у
сполученнях -лц-,
-лк-, -нк-, -нч-, -сч-,
утворених від -лк-,
-нк-, -ск-: дитинці,
дитинчин (дитинка).

9.

-ЬО- ПИШЕМО
Для позначення мякостi
попереднього приголосного
пишеться «ьо» : шiстьох,
льох.
-ЙО- ПИШЕМО
На початку слова: його, йод.
Пiсля приголосного
(найчастiше на початку
складу): серйозний, курйоз.
Пiсля голосного: район,
майор.
9

10.

Нескладне ЗНО
1. М’який знак на місці пропуску треба писати в
усіх словах рядка
А кан..йон, учител..ський, камін..чик
Б жен..шеневий, одягаєт..ся, чотир..ма
В повін..чати, слиз..кий, малесен..кий
Г жмен..ці, порт..єрний, виріз..блений

11.

Нескладне ЗНО
2. М’який знак на місці пропуску треба писати в
усіх словах рядка
А мистец..кий, учител..ство, камін..чик
Б малесен..кий, одягаєт..ся, мен..ший
В жмен..ці, винос..те, виріз..блений
Г він..чати, запоріз..кий, жен..шень

12.

Нескладне ЗНО
3. М’який знак на місці пропуску треба писати в
усіх словах рядка
А мал..овничий, з..омка, опрац..ований
Б давн..окиївський, чотир..ох, ра..он
В кра..овий, пен..ок, прац..овитість
Г с..орбати, сер..озний, багат..ом
Д с..огодні, пізн..ого, кол..оровий

13.

Нескладне ЗНО
4. М’який знак на місці пропуску треба писати в
усіх словах рядка
А різ..бяр, ірпін..ський, бол..овий
Б криничен..ці, т..мяний, поділ..ський
В рибал..ці, стан..те, матусен..ка
Г нен..чин, тон..ший, Юлен..ці
Д Св…ятослав, камін..чик, винос..те

14.

Нескладне ЗНО
5. М’який знак на місці пропуску треба писати в
усіх словах рядка
А Марин..ці, б’єт..ся, дон..ці
Б бол..овий, їдал..ня, русал..чин
В нен..чин, Гор..кий, різ..бяр
Г Оксан..ці, бул..йон, слиз..кий
Д кружал..це, Ул..яна, чотир..ма

15.

Нескладне ЗНО
6. М’який знак на місці пропуску треба писати в
усіх словах рядка
А нян..ці, кобзар.., т..мяний
Б дивуєт..ся, вишен..ці, жмен..ці
В голубон..ці, таріл..ці, вуз..кий
Г русал..чин, Гал..чин, кобзар..ський
Д мен..ший, сяд..те, корін..чик

16.

Нескладне ЗНО
7. М’який знак на місці пропуску треба писати в
усіх словах рядка
А дон..ці, стан..те, сип..те
Б ріж..те, близ..кий, пол..с..кий
В с..огодні, брин..чати, кавказ..кий
Г вір..те, тр..ома, шіст..ма
Д віс..ма, снит..ся, доч..ці

17.

Нескладне ЗНО
8. М’який знак на місці пропуску треба писати в
усіх словах рядка
А стан…те, чотир…ма, вел…вет
Б вуз…кий, різ…бяр, мен…ший
В склад…ці, пан…ський, ліз…те
Г жмен…ка, Парас…чин, спіл…ний
Д черешен..ці, монпанс..є, лял..чин

18.

Нескладне ЗНО
9. М’який знак на місці пропуску НЕ треба
писати в усіх словах рядка
А брен…кіт, Онис…чин, дівон…ці
Б мен…ший, Гал…ці, кин…те
В учител…ський, рибал…ство, кін..чик
Г волин..ський, спіл…ці, різ…кий
Д юнац…кий, с…огодні, Натал…ці

19.

Нескладне ЗНО
10. М’який знак на місці пропуску треба писати в
усіх словах рядка, ОКРІМ
А близ..кість, ковал..с..кий, Пріс..чин
Б генерал..с..кий, велетен..с..кий, маршал..с..кий
В чотир..ох, дон..чин, різ..ба
Г пал..чик, брин..чати, ман..чжурія
Д нян..чин, сміл..чак, жен..шен..

20.

Нескладне ЗНО
11. М’який знак на місці пропуску не треба
писати в усіх словах рядка, ОКРІМ
А вір..те, дівчин..ці, дев’ят..сот
Б шіст..надцять, хар..ківський, різ..бяр
В камін..чик, безбат..ченко, вихован..ці
Г лан..цюжок, матін..чин, тюр..ма
Д кін..чик, тон..ший, мізин..чик

21.

Нескладне ЗНО
12. М’який знак на місці пропуску НЕ треба
писати в усіх словах рядка
А скрин..ці, жмен..ці, на оболон..ці
Б на ялин..ці, на сторін..ці, на пис..мі
В львів’ян..ці, цілител..ці, на сон..ці
Г в землян..ці, парижан..ці, на гол..ці
Д на сопіл..ці, в колис..ці, по ред..ці
English     Русский Правила