Правила вживання знака м’якшення. Сполучення ьо,йо
Знак м’якшення вживаємо:
Наприклад:
Наприклад:
Також знак м’якшення пишемо:
Наприклад:
Не забувайте ставити знак м’якшення
Наприклад:
Виняток!
Знак м’якшення вживаємо:
Наприклад:
Знак м’якшення пишемо:
Наприклад:
Знак м’якшення не пишемо:
Наприклад:
Також знак м’якшення не пишемо:
Наприклад:
Знак м’якшення не вживаємо:
Наприклад:
Запам’ятай!
Зверни увагу!
Наприклад:
Постав (де потрібно) знак м'якшення
Перевір себе:
Уживання йо:
2.29M
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Правила вживання знака м’якшення. Сполучення ьо,йо

1. Правила вживання знака м’якшення. Сполучення ьо,йо

2. Знак м’якшення вживаємо:

- тільки після зубних («де
ти з’їси ці лини?») та ще
після р, але тільки перед
о.

3. Наприклад:

Тінь, молодь, ґедзь,
сіль, суть, загальний,
близько, восьмий,
боротьба.

4.

•Після м'яких
приголосних у
середині
складу перед о:

5. Наприклад:

Льон, сьогодні,
сьомий,
чотирьох

6. Також знак м’якшення пишемо:

У суфіксах -ськ(о, ий), зьк(о, ий), -цьк(о, ий), еньк-, -оньк-, -есеньк-, ісіньк-, -юсіньк-

7. Наприклад:

Близько, хвацька,
дивацький, людськість,
тоненько, сторононька,
тонесенький,
малюсінький

8. Не забувайте ставити знак м’якшення

Після м'якого
приголосного л
перед
приголосним

9. Наприклад:

Вільний,
польський,
сільський

10. Виняток!

Групи -лц-, -лч-, коли
вони походять із -лк-:
Футболка — футболці,
спілка — спілці,
спілчанський;

11. Знак м’якшення вживаємо:

У Р.в. множини
іменників жіночого
й середнього роду
на -н, -нн(я), -ц(я,е)

12. Наприклад:

Їдалень, друкарень,
крамниць, дільниць,
колгоспниць,
залізниць, вмінь, місць,
серць, працівниць

13. Знак м’якшення пишемо:

У дієсловах на -ться, а
також у дієслівних
формах дійсного,
наказового способу

14. Наприклад:

Робиться, роблять,
будьте, станьте,
зробіть, напишіть,
накресліть

15. Знак м’якшення не пишемо:

Після літер: б, п, в, м,
ф, ж, ч, ш, щ, г, к, х, ґ

16. Наприклад:

Дощ , кров, дріб,
верф, дишеш, кущ,
сімдесят, смієшся,
ріж, ріжте

17. Також знак м’якшення не пишемо:

Після р , що позначає
твердий звук [р]

18. Наприклад:

Договір,
секретар,
Харків,
чотирма,
комп’ютер

19. Знак м’якшення не вживаємо:

Перед літерами, що
позначають м’які
або пом’якшені
приголосні

20. Наприклад:

Сніжинка, весняний,
ланцюг, сьогодні,
кузня

21. Запам’ятай!

Винятки:тьмяний
(бо тьма), різьбяр
(бо різьба)

22. Зверни увагу!

Після н
перед ж,
ч, ш, щ

23. Наприклад:

Тонший, кінчик,
інженер,
барабанщик

24. Постав (де потрібно) знак м'якшення

Пишеш... , куз...ня, с...огодні,
мен...ший, сіл... , ч…отир…ох,
пишаєт…ся, пан…с…кий,
календар…, насип…,
сторонон…ка, ніч… , сіл…с…кий,
футбол…ці.

25. Перевір себе:

Пишеш, кузня, сьогодні,
менший, сіль, чотирьох,
пишається, панський,
календар, насип,
сторононька, ніч, сільський,
футболці.

26. Уживання йо:

На початку слова: йод.
Після голосного: майор.

27.

Дякую за роботу!
English     Русский Правила