Вживання м’якого знака
М’який знак вживаємо:
Також м’який знак пишемо:
Не забувайте ставити м’який знак
Виняток!
М’який знак вживаємо:
М’який знак пишемо:
Дай відповідь на запитання:
М’який знак не пишемо:
Також м’який знак не пишемо:
М’який знак не вживаємо:
Запам’ятай!
Зверни увагу!
Постав, де потрібно, м'який знак
Перевір себе
927.00K
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Вживання м’якого знака

1. Вживання м’якого знака

2. М’який знак вживаємо:

Після м'яких
приголосних д, т,
з, с, дз, ц, л, н у
кінці слова та
складу
Тінь, молодь, ґедзь,
сіль, суть, загальний,
близько, восьмий,
боротьба

3.

•Після м'яких
приголосних у
середині складу
перед о:
Льон, сьогодні, сьомий,
чотирьох

4. Також м’який знак пишемо:

У суфіксах -ськ(о, ий),
-зьк(о, ий), -цьк(о, ий),
-еньк-, -оньк-, -есеньк-,
-ісіньк-, -юсінькБлизько, хвацька, дивацький,
людськість, тоненько,
сторононька, тонесенький,
малюсінький

5. Не забувайте ставити м’який знак

Після м'якого
приголосного л
перед приголосним
Вільний, польський, сільський

6. Виняток!

Групи -лц-, -лч-,
коли вони
походять із -лкФутболка —
футболці,
спілка — спілці,
спілчанський;

7. М’який знак вживаємо:

Їдалень, друкарень,
крамниць, дільниць,
колгоспниць, залізниць,
вмінь, місць, сердець,
працівниць
•У родовому
відмінку множини
іменників жіночого
й середнього роду
на -н, -нн(я), -ц(я,
е)

8. М’який знак пишемо:

У дієсловах на -ться,
а також у
дієслівних
формах дійсного,
наказового
способу
Робиться, роблять;
будьте, станьте,
зробіть, напишіть,
накресліть.

9. Дай відповідь на запитання:

В якому з рядків усі слова написані
правильно?
1) Степ, смієшься, сьогодні
2) Календарь, перевірьте, ріж
3) Різьбяр, банщик, голуб

10. М’який знак не пишемо:

Після літер: б, п, в, м,
ф, ж, ч, ш, щ, г, к, х, ґ
Дощ , кров, дріб, верф,
дишеш, кущ, сімдесят,
смієшся, ріж, ріжте

11. Також м’який знак не пишемо:

Після р , що позначає твердий
звук [р]
Договір, секретар,
Харків, календар,
чотирма, комп’ютер

12. М’який знак не вживаємо:

Перед літерами, що
позначають м’які або
пом’якшені приголосні
Сніжинка, весняний,
ланцюг, сьогодні,
кузня

13. Запам’ятай!

Винятки:тьмяний(бо тьма),
різьбяр(бо різьба)

14. Зверни увагу!

Після н перед
ж, ч, ш, щ
Тонший, кінчик, інженер,
барабанщик

15. Постав, де потрібно, м'який знак

Пишеш... , куз...ня, с...огодні,
мен...ший, сіл... , ч…отир…ох,
пишаєт…ся, пан…с…кий, календар…,
насип…, сторонон…ка, ніч… ,
сіл…с…кий, футбол…ці

16. Перевір себе

Пишеш, кузня, сьогодні, менший,
сіль, чотирьох, пишається,
панський, календар, насип,
сторононька, ніч, сільський,
футболці
English     Русский Правила