Знак м’якшення
17.90M
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Знак м'якшення

1. Знак м’якшення

2.

ПРАВИЛА
Після м'яких приголосних д,
т, з, с, дз, ц, л, н у кінці
слова та складу

3.

ПРИКЛАДИ
Тінь, молодь, ґедзь, сіль,
суть, загальний, близько,
восьмий
Боротьба

4.

ПРАВИЛА
Після м'яких приголосних у
середині складу перед о

5.

ПРИКЛАДИ
Льон, сьогодні, сьомий,
чотирьох
Трьох

6.

ПРАВИЛА
У суфіксах -ськ(о, ий), -зьк(о,
ий), -цьк(о, ий), - еньк-, оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, юсіньк-

7.

ПРИКЛАДИ
Близько, хвацька,
дивацький, людськість,
тоненько, сторононька,
тонесенький, малюсінький;
Військовий

8.

ПРАВИЛА
Після м'якого приголосного л
перед приголосним

9.

ПРИКЛАДИ
Вільний, польський,
сільський

10.

ВИНЯТОК
Групи -лц-, -лч-, коли вони
походять із -лк- Футболка —
футболці, спілка — спілці,
спілчанський;

11.

ПРАВИЛА
У родовому відмінку
множини іменників жіночого
й середнього роду на -н, нн(я), -ц(я, е)

12.

ПРИКЛАДИ
Їдалень, друкарень,
крамниць, дільниць,
колгоспниць, залізниць,
вмінь, місць, серць,
працівниць
Сердець

13.

ПРАВИЛА
У дієсловах на -ться, а також у
дієслівних формах дійсного,
наказового способу

14.

ПРИКЛАДИ
Робиться, роблять; будьте,
станьте, зробіть, напишіть,
накресліть.
Будується

15.

«Ь» не пишемо
М’який знак
не пишемо:
Перед літерами, що
позначають м’які або
пом’якшені приголосні

16.

ПРИКЛАДИ
Сніжинка, весняний, ланцюг,
сьогодні, кузня
Кмітливість
Свято

17.

«Ь» не пишемо
М’який знак
не пишемо:
Після літер: б, п, в, м,
ф, ж, ч, ш, щ, г, к, х,
ґ

18.

ПРИКЛАДИ
Дощ , кров, дріб, верф,
дишеш, кущ, сімдесят,
смієшся, ріж, ріжте
Ніч

19.

ВИНЯТОК
тьмяний(бо тьма), різьбяр(бо
різьба)

20.

«Ь» не пишемо
М’який знак
не пишемо:
Після р , що позначає твердий
звук [р]

21.

ПРИКЛАДИ
Договір, секретар, Харків,
календар, чотирма
Комп’ютер

22.

«Ь» не пишемо
М’який знак
не пишемо:
Після н перед ж, ч, ш, щ

23.

ПРИКЛАДИ
Тонший, кінчик, інженер
Барабанщик

24.

ПИТАННЯ
В якому з рядків усі слова
написані правильно?
1) Степ, смієшься, сьогодні
2) Календарь, перевірьте, ріж
3) Різьбяр, банщик, голуб

25.

ВПРАВИ
Пишеш_ , куз_ня, с_огодні,
мен_ший, сіл_ , ч_отир_ох,
пишаєт_ся, пан_с_кий, календар_,
насип_, сторонон_ка, ніч_,
сіл_с_кий, футбол_ці

26.

ПЕРЕВІРКА
Пишеш, кузня, сьогодні,
менший, сіль, чотирьох,
пишається, панський, календар,
насип, сторононька, ніч,
сільський, футболці
English     Русский Правила