ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ М’ЯКОГО ЗНАКА
А вам, п’ятикласникам, чи все відомо про м’який знак?
Правила вживання м’якого знака
ВІРНО!
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ЯКІ Ж МИ МОЛОДЦІ!
1.22M
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Правила вживання м’якого знака

1. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ М’ЯКОГО ЗНАКА

Підготувала
студентка групи УР-51
філологічного факультету
Рубльова Надія

2. А вам, п’ятикласникам, чи все відомо про м’який знак?

Це важливий дуже знак,
Нам без нього — аж ніяк!
Не сховатися у тінь,
Не піти у далечінь,
День без нього не такий…
Ось такий він — знак м’який.

3. Правила вживання м’якого знака

ПРАВИЛА
«Ь» не пишемо
ПРИКЛАДИ
ВПРАВИ
ПИТАННЯ

4.

ПРАВИЛА
Після м'яких приголосних д,
т, з, с, дз, ц, л, н у кінці
слова та складу

5.

ПРИКЛАДИ
Тінь, молодь, ґедзь, сіль,
суть, загальний, близько,
восьмий
Боротьба

6.

ПРАВИЛА
Після м'яких приголосних у
середині складу перед о

7.

ПРИКЛАДИ
Льон, сьогодні, сьомий,
чотирьох
Трьох

8.

ПРАВИЛА
У суфіксах -ськ(о, ий), -зьк(о,
ий), -цьк(о, ий), - еньк-,
-оньк-, -есеньк-, -ісіньк-,
-юсіньк-

9.

ПРИКЛАДИ
Близько, хвацька,
дивацький, людськість,
тоненько, сторононька,
тонесенький, малюсінький;
Військовий

10.

ПРАВИЛА
Після м'якого приголосного л
перед приголосним

11.

ПРИКЛАДИ
Вільний, польський,
сільський

12.

ВИНЯТОК
Групи -лц-, -лч-, коли вони
походять із -лк- Футболка —
футболці, спілка — спілці,
спілчанський;

13.

ПРАВИЛА
У родовому відмінку множини
іменників жіночого й
середнього роду на -н, -нн(я),
-ц(я, е)

14.

ПРИКЛАДИ
Їдалень, друкарень,
крамниць, дільниць,
колгоспниць, залізниць,
вмінь, місць, серць,
працівниць
Сердець

15.

ПРАВИЛА
У дієсловах на -ться, а також у
дієслівних формах дійсного,
наказового способу

16.

ПРИКЛАДИ
Робиться, роблять; будьте,
станьте, зробіть, напишіть,
накресліть.
Будується

17.

«Ь» не пишемо
М’який знак
не пишемо:
Перед літерами, що
позначають м’які або
пом’якшені приголосні

18.

ПРИКЛАДИ
Сніжинка, весняний, ланцюг,
сьогодні, кузня
Кмітливість
Свято

19.

«Ь» не пишемо
М’який знак
не пишемо:
Після літер: б, п, в, м,
ф, ж, ч, ш, щ, г, к, х,
ґ

20.

ПРИКЛАДИ
Дощ , кров, дріб, верф,
дишеш, кущ, сімдесят,
смієшся, ріж, ріжте
Ніч

21.

ВИНЯТОК
тьмяний(бо тьма), різьбяр(бо
різьба)

22.

«Ь» не пишемо
М’який знак
не пишемо:
Після р , що позначає твердий
звук [р]

23.

ПРИКЛАДИ
Договір, секретар, Харків,
календар, чотирма
Комп’ютер

24.

«Ь» не пишемо
М’який знак
не пишемо:
Після н перед ж, ч, ш, щ

25.

ПРИКЛАДИ
Тонший, кінчик, інженер
Барабанщик

26.

ПИТАННЯ
В якому з рядків усі слова
написані правильно?
1) Степ, смієшься, сьогодні
2) Календарь, перевірьте, ріж
3) Різьбяр, банщик, голуб

27. ВІРНО!

28.

СПРОБУВАТИ ЩЕ

29.

ВПРАВИ
Пишеш_ , куз_ня, с_огодні,
мен_ший, сіл_ , ч_отир_ох,
пишаєт_ся, пан_с_кий, календар_,
насип_, сторонон_ка, ніч_,
сіл_с_кий, футбол_ці

30.

ПЕРЕВІРКА
Пишеш, кузня, сьогодні,
менший, сіль, чотирьох,
пишається, панський, календар,
насип, сторононька, ніч,
сільський, футболці

31. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

32. ЯКІ Ж МИ МОЛОДЦІ!

English     Русский Правила