Окисно-відновні реакції.
Мета.
Находження ступеня окиснення элементів в сполуці.
Окиснення: речовина A як відновник віддає один електрон
Відновлення: речовина В як окисник приймає електрон.
Прогнозування окисно-відновних властивостей сполук.
Ступені окиснення Cl
Які процеси відображають схеми?
Які процеси відображають схеми
Окисно-відновна реакція: речовина А віддає електрон речовині В.
Український вчений Лев Володимирович Писаржевський
Мета.
Види окисно-відновних реакцій.
Довести, що реакція окисно-відновна, назвіть процеси та їх учасників.
3.71M
Категория: ХимияХимия

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисник та відновник

1. Окисно-відновні реакції.

Процеси окиснення,
відновлення, окисники,
відновники.

2. Мета.

Сформувати знання про окисно-відновні
реакції.
Сформувати поняття про процеси
окиснення, відновлення.
Навчити розрізняти які з речовин є
окисниками, а які відновниками

3.

Ступінь окиснення (С.О.) — умовна
величина, що показує заряд того чи
іншого елемента в сполуці .
1. Ступінь окиснення елемента в простій речовині =
0.
H20 ; O20 ; F20 ; Cl20 ; Ca0.
2. Сума ступенів окиснення елементів в сполуці, з
врахуванням коефіціентів= 0.

4.

Найнижча с.о.= № групи –8
Нульова с.о.в простих речовинах.
Позитивна с.о.= номеру групи.

5.

С.о. Оксигену в оксиді =-2.
С.о. Гідрогену в сполучені з неметалами=+1.
С.о. металів 1 групи гол.підгр. =+1.
С.о. металів 2 гр. гол. підгр. =+2.
С.о. Алюмінію =+3.

6. Находження ступеня окиснення элементів в сполуці.

2 . (+1) + Х + 3 . (-2) = 0
2 +Х-6=0
H2СO3
Х = +4
Х
H СО
+
-2

7.

Хімічні реакції
Окисно-відновні
(реакції, що відбуваються із
зміною ступенів окиснення
елементів, які входять до
складу реагуючих речовин)
0
0
+4 -2
С + О2 → СО2
-Деякі реакції сполучення;
-Деякі реакції розкладу;
-Реакції заміщення.
Реакції, що відбуваються без зміни
ступенів окиснення
HCl + NaOH → NaCl + H2O
-Деякі реакції сполучення;
-Деякі реакції розкладу;
-Реакції обміну.

8.

: Відновники – атоми, молекули або
йони, що віддають електрони.
Окисники - атоми, молекули або йони,
що приєднують електрони.
Відновлення – процес приєднання
електронів.
Окиснення - процес віддавання
електронів.

9. Окиснення: речовина A як відновник віддає один електрон

10. Відновлення: речовина В як окисник приймає електрон.

11.

12. Прогнозування окисно-відновних властивостей сполук.

Ступінь окиснення
(СО)
Вищий (позитивний)
ступінь окиснення
= номеру групи
Тільки окисник ( може
тільки приєднувати
електрони)
Проміжний ступінь
окиснення
Нижчий (негативний)
ступінь окиснення
= 8 відняти номер групи
І окисник, і відновник
Тільки відновник (може
тільки віддавати
електрони)

13. Ступені окиснення Cl

-1,
0, +1, +3,
+5,
+7
лише
і окисник, і
відновник
відновник
(найнижчий СО)
лише окисниk
(найвищий СО)

14.

Процес відновлення ( +е )
P⁰ + 3e → P‾³
Na⁺ + 1e → Na⁰
Cl⁰ + 1e → Cl‾
Cl⁺⁷ + 8e→ Cl ‾
ступінь окиснення
З М Е Н Ш У Є ТЬ С Я

15.

Процес окиснення ( - е )
Ba⁰ - 2e → Ba⁺²
S‾² - 2e → S⁰
Fe⁺² - 1e→ Fe⁺³
Na⁰ - 1e → Na⁺
ступінь окиснення
ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ

16. Які процеси відображають схеми?

17. Які процеси відображають схеми

18.

19.

20.

21. Окисно-відновна реакція: речовина А віддає електрон речовині В.

22. Український вчений Лев Володимирович Писаржевський

розробив теорію
окисно-відновних
реакцій.
1914 рік.

23. Мета.

Сформувати знання про окисно-відновні
реакції.
Сформувати поняття про процеси
окиснення, відновлення.
Навчити розрізняти які з речовин є
окисниками, а які відновниками

24. Види окисно-відновних реакцій.

міжмолекулярні — реакції, в яких атоми, що відновлюються та
окиснюються знаходяться в різних молекулах
внутрішньомолекулярні — реакції, в яких атоми, що відновлюються
та окиснюються знаходяться в одній і тій ж самій молекулі
•диспропорціонування (самоокиснення-самовідновлення) реакції, в яких атоми одного елементу перетворюються на речовину
(речовини) зі змінною ступенів окиснення:

25.

Алгоритм складання окисно –
відновних реакцій:
1.Розставляємо
ступені окиснення елементів.
.
2. Визначаємо елементи, що змінили ступені
окиснення.
3.Виписуємо ці елементи.
4.Визначаємо зміну кількості електронів за
ступенем окиснення елементів.
5.Складаємо електронний баланс.
6.Проставляємо коефіцієнти в рівнянні реакції.
7.Визначаємо окисник і відновник, процеси
окиснення та відновлення

26. Довести, що реакція окисно-відновна, назвіть процеси та їх учасників.

1) Окиснення:
відновник
2) Відновлення:
окисник

27.

Домашнє завдання:
Вивчити п.16, завд.1,2 стор.92

28.

ТЕСТ
•вкажіть ОВР:
а) PH₃ + 2O₂ = H₃PO₄
б) KOH + HCl = KCl + H₂O
в) CO₂ + CaO = CaCO₃
г) P₂O₅ + H₂O = 2HPO₃
Відповідь: А
•Вказати які процеси відбуваються:
а) N⁰₂ - 4e→ 2N⁺²
б) S⁺⁶ + 2e→ S⁺⁴
в) Fe⁰ - 3e→ Fe⁺³
г) P⁺³ + 2e→ P⁺⁵
ОТВЕТ: а, в - окиснення; б, г - відновлення
3. Скласти ОВР методом електронного балансу.
окисник та відновник.
а) Br₂ + Zn → ZnBr₂
в) Fe₂O₃ + H₂→ H₂O + Fe
Визначити
English     Русский Правила