АЛКЕНДЕР – ҚАНЫПАҒАН КӨМІРСУТЕКТЕР. АЛЫНУЫ, ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ.
ӨНЕРКӘСІПТЕ АЛЫНУ ЖОЛДАРЫ
ӨНЕРКӘСІПТЕ АЛЫНУ ЖОЛДАРЫ
ЗЕРТХАНАДА АЛУ ЖОЛДАРЫ
ЗЕРТХАНАДА АЛУ ЖОЛДАРЫ
ЗЕРТХАНАДА АЛУ ЖОЛДАРЫ
СХЕМЫ РЕАКЦИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ РЕАКЦИЯСЫ
ТОТЫҒУ РЕАКЦИЯСЫ
ТОТЫҒУ РЕАКЦИЯСЫ
Этиленнің қолданылуы
СИНКВЕЙН
863.00K
Категория: ХимияХимия

Алкендер – қаныпаған көмірсутектер. Алынуы, химиялық қасиеттері және қолданылуы

1. АЛКЕНДЕР – ҚАНЫПАҒАН КӨМІРСУТЕКТЕР. АЛЫНУЫ, ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ.

2.

АЛКЕНДЕРДІ АЛУ
ТӘСІЛДЕРІ
ӨНЕРКӘСІПТЕ
ЗЕРТХАНАДА
АЛКАНДАР
КРЕКИНГІ
СПИРТТЕР
ДЕГИДРАТАЦИЯСЫ
АЛКАНДАРДЫ
ДЕГИДРИЛЕУ
ДЕГАЛОГЕНДЕУ
ДЕГИДРОГАЛОГЕНДЕУ

3. ӨНЕРКӘСІПТЕ АЛЫНУ ЖОЛДАРЫ

АЛКАНДАР КРЕКИНГІ
АЛКАН → АЛКАН + АЛКЕН
ҰЗЫН КӨМІРТЕК
ТІЗБЕКТІ
КІШІ КӨМІРТЕК
ТІЗБЕКТІ
МЫСАЛ:
t=400-700C
С10Н22
декан

C5H12 + C5H10
пентан пентен

4. ӨНЕРКӘСІПТЕ АЛЫНУ ЖОЛДАРЫ

АЛКАНДЫ ДЕГИДРЛЕУ
АЛКАН → АЛКЕН + СУТЕК
МЫСАЛ:
Ni, t=500C
Н3С - СН3 → Н2С = СН2 + Н2
этан
этен
(этилен)

5. ЗЕРТХАНАДА АЛУ ЖОЛДАРЫ

СПИРТТЕРДІҢ ДЕГИДРАТАЦИЯСЫ
СПИРТ → АЛКЕН + СУ
МЫСАЛ:
t≥140C,
Н Н Н2SO4(конц.)
Н-С – С-Н → Н2С = СН2 + Н2О
Н
ОН
этен
(этилен)

6. ЗЕРТХАНАДА АЛУ ЖОЛДАРЫ

ДЕГАЛОГЕНДЕУ
МЫСАЛ:
t
Н2С – СН2 + Zn → Н2С = СН2 + ZnBr2
Br Br
этен
1,2-дибромэтан
(этилен)

7. ЗЕРТХАНАДА АЛУ ЖОЛДАРЫ

ДЕГИДРОГАЛОГЕНДЕУ
МЫСАЛ:
спирттік
H H
ерітінді
Н-С–С-Н+KOH→Н2С=СН2+KCl+H2O
Н Cl
этен
хлорэтан
(этилен)

8. СХЕМЫ РЕАКЦИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

АЛКЕН
Н Н
Н-С=С-Н
РЕАГЕНТ
ӨНІМ
+ Н2
Н Н
Н-С - С-Н

?
Н Н
Н-С=С-Н
+ Br2

Н Н
Н-С=С-Н
+ HCl

Н Н
Н-С=С-Н
+ H2 O

ГИДРЛЕУ
(ТОТЫҚСЫЗДАНУ)
Практикалық
маңыздылығы жоқ
ГАЛОГЕНДЕУ
(БРОМДАУ)
ҚАНЫҚПАҒА
ҚОСЫЛЫСТАРДЫ
АНЫҚТАУДА
(БРОМ
СУЫНЫҢ ТҮССІЗДЕНУІ).
ЕРІТКІШ АЛУДА.
ГИДРОГАЛОГЕНДЕУ
(ГИДРОХЛОРЛАУ)
АНАСТЕЗИЯДА ҚОЛДАНУ
ҮШІН
ХЛОРЭТАНДЫ
АЛУДА,
А/Ш
ХАРАРСЫЗДАНДЫРУДА,
ЕРІТКІШ
РЕТІНДЕ
ҚОЛДАНЫЛАДЫ.
?
Н Н
Н-С - С-Н
?
Раекция және
оның
өнімдерін
қолдану
?
Н Н
Н-С - С-Н
?
РЕАКЦИЯ
ТИПІ
?
Н Н
Н-С - С-Н
ГИДРАТАЦИЯ
ЭТИЛ СПИРТІН АЛУДА
(МЕДИЦИНАДА
ЕРІТКІШ,
СИНТЕТИКАЛЫҚ КАУЧУК
ӨНДІРУДЕ).

9. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ РЕАКЦИЯСЫ

Бірдей
молекулалардың
үлкен
молекулалы заттарға қосылу процесі.
МСЫСАЛ:
n CH2=CH2
этилен
(мономер)
(-CH2-CH2-)n
полиэтилен
(полимер)
n – полимеризация дәрежесі, жақша ішіндегі
буындардың санын көрсетеді.
-CH2-CH2- структурлық буын

10. ТОТЫҒУ РЕАКЦИЯСЫ

АЛКЕНДЕРДІҢ ЖАНУЫ
МЫСАЛ:
2С2Н6 + 7О2
4СО2 + 6Н2О

11. ТОТЫҒУ РЕАКЦИЯСЫ

ЖҰМСАҚ ТОТЫҒУ – калий
перманганатының ерітіндісімен
әрекеттесуі
(Е.Е.Вагнер реакциясы)
Н2С=СН2 + [O] + H2O
H2C - CH2
OH OH
этиленгликоль
(этандиол-1,2)
!
Қанықпаған
көмірсутектердің
байланысқа сапалық реакциясы.
қысқа

12. Этиленнің қолданылуы

Қасиеті
1. Полимеризация
Қолданылуы
полиэтилена, пластмасс
өндірісі
Еріткіштер алу
2. Галогендеу
3. Гидрогалогендеу
А/ш
зарарсыздандырғыштар,
анестизия үшін,
еріткіштер алуда
Мысал

13.

Қасиеті
4. Гидратация
5. KMnO4
Ерітіндісімен
тотығуы
6. Этиленнің
ерекше қасиеті:
Қолданылуы
Этил спиртіналу, еріткіш
ретінде қолданылады,
медицинада анти-септик,
синтетикалық каучук
алуда
Антифриз, тезегіш
сұйықтық алуда,
пластмасса өндіруде
Этилен жемістердің пісуін
тездетеді
Мысал

14. СИНКВЕЙН

1 жол – зат есім (синквейн тақырыбы)
2 жол – екі сын есім
(синквейн тақырыбын ашатын)
3 жол – үш үстеу
(қозғалысты сипаттайды)
4 жол – сөйлем н\е фраза
(тақырыпқа байланысты айтылған)
5 жол – синоним (резюме-сөз)

15.

1.
2.
3.
4.
5.
Этилен
Қанықпаған, активті
Жанады, түссізденеді, қосылады
Этилен – қанықпаған көмірсутектер
өкілі
Алкен
English     Русский Правила