277.52K
Категория: МедицинаМедицина

Науқасқа, оның отбасына және туыстарына каралы хабарды жеткiзу

1.

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
Коммуникативті дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология
кафедрасы.
Орындаған: Кадешова.А.Ж
Қабылдаған: Қашаганова.Г.Т
Тобы: ЖМ14-004-1к
Алматы.2016ж

2.

Қазақша.
• Депрессия-көпке созылмайтын ,бірақ созылып кетсе
невроз немесе психоздың бастауына айналатын түнілу
мен пессимизм арқылы бейнеленетін көңіл-күй
жағдайы.
Русский
• Депрессия-психическое расстройство,
характеризующееся «депрессивной триадой» :
снижением настроения и утратой способности
переживать радость, нарушениями мышления
двигательной заторможенностью.
English
• Depression - a mental disorder characterized by the
«depressive triad»: with lowering of mood and loosing
ability to experience joy, also violation of thought and
motor inhibition.

3.

Қазақша
Русский
English
• Біліктілік-адамның белгілі бір білім жүйесін
тәжірибеде пайдалана алу қабілеті
• Компетентность-наличие знаний и опыта,
необходимых для эффективной деятельности в
заданной предметной области.
• Competence - the existence of knowledge and
experience required to operate effectively in a given
subject area.

4.

Қазақша
Эмоция-адам мен
жануарлардың сыртқы
және ішкі
тітіркендіргіштер
әсеріне
реакциясы,яғни
қоршаған ортамен
қарым-қатынаста
пайда болатын көңілкүй.
Русский
Эмоция-психический
процесс средней
продолжительности ,
отражающий
субъективное
оценочное отношение
к существующим или
возможным
ситуациям.
English
Emotion - mental
process with the
average duration, which
reflects the subjective
estimated relation to
existing or potential
situations.

5.

Плохая новость
несет себе
информацию о
смерти,
заболеваниях и
состояниях со
смертельным
исходом, либо о
заболеваниях и
состояниях с
необратимыми
пожизненными
процессами.
English
Русский
Қазақша
Қаралы хабар өлім,
ауру және өлумен
аяқталатын
жағдайлар, немесе
қайтымсыз өмірлік
үрдістері бар ауру
мен жағдайлар
туралы ақпарат
беруден тұрады.
Bad news carry
information about
death, diseases and
conditions with a fatal
outcome, or about
diseases and
conditions with
irreversible lifelong
process.

6.

• Үрей-жалған
немесе шындық
қауіптерден
жаппай
үрейлену.
• Тревогаотрицательная
окрашенная
эмоция,выражаю
щая ощущение
неопределенннос
ти , ожидание
негативных
событий.
• Alarm -negative
colored emotion,
which express
sense of
uncertainty,
expectation of
negative events.
Қазақша
Русский
English
English     Русский Правила